Forum

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1
[Code] Xem tivi ở 4rum on Thu 20 Dec - 21:02


  • Điều Hành Forum
Đào Huy Hoàng
Điều Hành Forum


Bỏ vào html :


Code:
</tr></tbody><...><table
 border="1" height="100%" width="100%"><tbody><tr><td
valign="top" width="300"><a title="Kênh Tổng Hợp VTC1"
target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/vtc1.html"><img
 alt=""
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/vtc1.png"
 border="0" height="18px" width="45px"></a>  <a title="Kênh
Tổng Hợp VTC1" target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/vtc1_2.html"><img
 alt=""
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/vtc1_2.png"
 border="0" height="18px" width="45px"></a><a title="Kênh
Công Nghệ VTC2" target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/vtc2.html"><img
 alt=""
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/vtc2.png"
 border="0" height="18px" width="45px"></a><a title="Kênh
Công Nghệ VTC2" target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/vtc2_2.html"><img
 
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/vtc2_2.png"
 border="0" height="18px" width="45px"></a><a title="Kênh
thể thao VTC3" target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/vtc3.html"><img
 alt=""
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/vtc3.png"
 border="0" height="18px" width="45px"></a><a title="Kênh
thể thao VTC3" target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/vtc3_2.html"><img
 alt=""
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/vtc3_2.png"
 border="0" height="18px" width="45px"></a><a title="Kênh
Sài  Gòn VTC6" target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/vtc6.html"><img
 
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/vtc6.png"
 border="0" height="18px" width="45px"></a><a title="Kênh
Let's Việt VTC9" target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/vtc9.html"><img
 
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/vtc9.png"
 border="0" height="18px" width="45px"></a><a title="Kênh
Văn Hóa VTC10" target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/vtc10.html"><img
 alt=""
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/vtc10.png"
 border="0" height="18px" width="45px"></a><a title="Kênh
Nông Nghiệp VTC16" target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/vtc16.html"><img
 alt=""
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/vtc16.png"
 border="0" height="18px" width="45px"></a><a title="Kênh
Life TV" target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/lifetv.html"><img
 alt=""
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/lifetv.png"
 border="0" height="18px" width="45px"></a><a title="Kênh
thể thao VTC3 HD" target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/vtc3hd.html"><img
 alt=""
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/vtc3hd.png"
 border="0" height="18px" width="45px"></a><a title="Kênh Ca
 Nhạc ITV" target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/itv.html"><img
 alt=""
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/itv.png"
 border="0" height="18px" width="45px"></a><a title="Kênh Ca
 Nhạc ITV" target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/itv_2.html"><img
 alt=""
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/itv_2.png"
 border="0" height="18px" width="45px"></a><a title="Kênh TP
 HCM HTV2" target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/htv2.html"><img
 alt=""
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/htv2.png"
 border="0" height="18px" width="45px"></a><a title="Kênh TP
 HCM HTV4" target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/htv4.html"><img
 alt=""
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/htv4.png"
 border="0" height="18px" width="45px"></a><a title="Kênh TP
 HCM HTV7" target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/htv7.html"><img
 alt=""
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/htv7_2.png"
 border="0" height="18px" width="45px"></a> <a title="Kênh
TP HCM HTV7" target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/htv7_2.html"><img
 alt=""
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/htv7.png"
 border="0" height="18px" width="45px"></a> <a title="Kênh
TP HCM HTV9" target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/htv9.html"><img
 alt=""
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/htv9_2.png"
 border="0" height="18px" width="45px"></a><a title="Kênh TP
 HCM HTV9" target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/htv9_2.html"><img
 alt=""
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/htv9.png"
 border="0" height="18px" width="45px"></a><a title="Kênh
HTVC Phim" target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/phim.html"><img
 alt=""
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/phim.png"
 border="0" height="18px" width="45px"></a><a title="Kênh
HTVC Ca Nhạc" target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/canhac.html"><img
 alt=""
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/canhac.png"
 border="0" height="18px" width="45px"></a> <a title="Kênh
HTVC Phụ Nữ" target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/phunu.html"><img
 alt=""
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/phunu.png"
 border="0" height="18px" width="45px"></a><a title="Kênh
HTVC Gia Đình" target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/giadinh.html"><img
 alt=""
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/giadinh.png"
 border="0" height="18px" width="45px"></a> <a title="Kênh
HTVC Thuần Việt" target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/thuanviet.html"><img
 alt=""
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/thuanviet.png"
 border="0" height="18px" width="45px"></a><a title="Kênh
HTVC Du Lịch" target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/dulich.html"><img
 alt=""
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/dulich.png"
 border="0" height="18px" width="45px"></a> <a title="Kênh
Vĩnh Long 1" target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/vinhlong1.html"><img
 alt=""
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/vinhlong1.png"
 border="0" height="18px" width="45px"></a><a title="Kênh
Vĩnh Long 1" target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/vinhlong1_2.html"><img
 alt=""
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/vinhlong1_2.png"
 border="0" height="18px" width="45px"></a> <a title="Kênh
Vĩnh Long 2" target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/vinhlong2.html"><img
 alt=""
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/vinhlong2.png"
 border="0" height="18px" width="45px"></a><a title="Kênh
Lâm Đồng" target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/lamdong.html"><img
 alt=""
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/lamdong.png"
 border="0" height="18px" width="45px"></a> <a title="Kênh
Bình Dương 1" target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/binhduong1.html"><img
 alt=""
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/binhduong1.png"
 border="0" height="18px" width="45px"></a><a title="Kênh
Bình Dương 2" target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/binhduong2.html"><img
 alt=""
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/binhduong2.png"
 border="0" height="18px" width="45px"></a> <a title="Kênh
Bình Phước 1" target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/binhphuoc1.html"><img
 alt=""
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/binhphuoc1.png"
 border="0" height="18px" width="45px"></a><a title="Kênh
Bình Phước 2" target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/binhphuoc2.html"><img
 alt=""
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/binhphuoc2.png"
 border="0" height="18px" width="45px"></a> <a title="Kênh
Quảng Ninh 1" target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/quangninh1.html"><img
 alt=""
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/quangninh1.png"
 border="0" height="18px" width="45px"></a><a title="Kênh
Quảng Ninh 3" target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/quangninh3.html"><img
 alt=""
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/quangninh3.png"
 border="0" height="18px" width="45px"></a> <a title="Kênh
Đồng Nai 1" target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/dongnai1.html"><img
 alt=""
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/dongnai1.png"
 border="0" height="18px" width="45px"></a><a title="Kênh
Đồng Nai 2" target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/dongnai2.html"><img
 alt=""
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/dongnai2.png"
 border="0" height="18px" width="45px"></a>
<br></td><td hight="545" bgcolor="000000" valign="center"
 width="785"><center><iframe name="MPlayer" id="MPlayer"
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/lifetv.html"
 height="545"
width="785"></iframe></center><br><hr><center><a
 title="Kênh VPOP-Nhạc Hải Ngoại" target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/vpop.html"><img
 alt=""
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/vpop.png"
 border="0" height="18px" width="45px"></a><a title="Kênh
Thể Thao HD" target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/sctv18.html"><img
 alt=""
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/sctv18.png"
 border="0" height="22px" width="57px"></a><a title="Kênh
Thể Thao Quốc Tế TrueSport 4" target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/true4.html"><img
 alt=""
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/true4.png"
 border="0" height="18px" width="45px"></a><a title="Kênh
Thể Thao EuroSport" target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/eurosport.html"><img
 alt=""
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/eurosport.png"
 border="0" height="18px" width="45px"></a>  <a title="Kênh
Thể Thao EuroSport2 HD" target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/eurosport2.html"><img
 alt=""
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/eurosport2.png"
 border="0" height="18px" width="45px"></a>  <a title="Kênh
Thế Giới Động Vật Animal Planet HD" target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/animalplanet.html"><img
 alt=""
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/animalplanet.png"
 border="0" height="18px" width="45px"></a> <a title="Kênh
Phim StarMovies  HD" target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/starmovieshd.html"><img
 alt=""
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/starmovieshd.png"
 border="0" height="18px" width="45px"></a> <a title="Kênh
Phim HBO" target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/hbo.html"><img
 alt=""
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/hbo.png"
 border="0" height="18px" width="45px"></a>  <a title="Kênh
Phim Thành Long" target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/thanhlong.html"><img
 alt=""
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/thanhlong.png"
 border="0" height="18px" width="45px"></a>  <a title="Kênh
 Thiếu Nhi Disney" target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/disney.html"><img
 alt=""
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/disney.png"
 border="0" height="18px" width="45px"></a>  <a title="Kênh
Hoạt Hình Bomerang" target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/bomerang.html"><img
 alt=""
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/bomerang.png"
 border="0" height="18px" width="45px"></a>  <a title="Kênh
Hoạt Hình Cartoon Network" target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/cartoonnetwork.html"><img
 alt=""
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/cartoonnetwork.png"
 border="0" height="22px" width="57px"></a>  <a title="Kênh
 Tom & Jerry 1" target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/tom1.html"><img
 alt=""
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/tom1.png"
 border="0" height="18px" width="45px"></a>  <a title="Kênh
Tom & Jerry 2" target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/tom2.html"><img
 alt=""
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/tom2.png"
 border="0" height="18px" width="45px"></a><a title="Kênh Mr
 Bean" target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/mrbean.html"><img
 alt=""
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/mrbean.png"
 border="0" height="22px" width="57px"></a><a title="Game:
Chinh phục ái tình" target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/game1.html"><img
 alt=""
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/game1.png"
 border="0" height="22px" width="57px"></a><a title="Game:
Pikachu" target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/gamepikachu.html"><img
 alt=""
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/gamepikachu.png"
 border="0" height="22px" width="57px"></a><a title="Kênh
Hài" target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/sctv1.html"><img
 alt=""
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/sctv1.png"
 border="0" height="18px" width="45px"></a>    <a
title="Kênh Nhạc Yan" target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/sctv2.html"><img
 alt=""
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/sctv2.png"
 border="0" height="18px" width="45px"></a>    <a
title="Kênh Thiếu Nhi" target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/sctv3.html"><img
 alt=""
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/sctv3.png"
 border="0" height="18px" width="45px"></a>    <a
title="Kênh Giải Trí Tổng Hợp" target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/sctv4.html"><img
 alt=""
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/sctv4.png"
 border="0" height="18px" width="45px"></a>    <a
title="Kênh Shopping " target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/sctv5.html"><img
 alt=""
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/sctv5.png"
 border="0" height="18px" width="45px"></a>  <a title="Kênh
sóng nhạc" target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/sctv6.html"><img
 alt=""
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/sctv6.png"
 border="0" height="18px" width="45px"></a>  <a title="Kênh
Sân khấu & Cải lương" target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/sctv7.html"><img
 alt=""
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/sctv7.png"
 border="0" height="18px" width="45px"></a>  <a title="Kênh
thông tin" target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/sctv8.html"><img
 alt=""
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/sctv8.png"
 border="0" height="18px" width="45px"></a>  <a title="Kênh
phim Châu Á" target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/sctv9.html"><img
 alt=""
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/sctv9.png"
 border="0" height="18px" width="45px"></a> <a title="Kênh
Shopping" target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/sctv10.html"><img
 alt=""
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/sctv10.png"
 border="0" height="18px" width="45px"></a> <a title="Kênh
Ca Nhạc" target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/sctv11.html"><img
 alt=""
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/sctv11.png"
 border="0" height="18px" width="45px"></a>  <a title="Kênh
 Du Lịch" target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/sctv12.html"><img
 alt=""
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/sctv12.png"
 border="0" height="18px" width="45px"></a>  <a title="Kênh
Gia đình" target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/sctv13.html"><img
 alt=""
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/sctv13.png"
 border="0" height="18px" width="45px"></a>  <a title="Kênh
Phim Việt" target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/sctv14.html"><img
 alt=""
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/sctv14.png"
 border="0" height="18px" width="45px"></a><a title="Kênh
Thể Thao" target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/sctv15.html"><img
 alt=""
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/sctv15.png"
 border="0" height="18px" width="45px"></a>  <a title="Kênh
 Phim nước ngoài" target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/sctv16.html"><img
 alt=""
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/sctv16.png"
 border="0" height="18px" width="45px"></a><a title="Kênh
Phim tổng hợp" target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/sctv17.html"><img
 alt=""
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/sctv17.png"
 border="0" height="18px"
width="45px"></a></center></td><td valign="top"
width="300"><a title="Kênh Tổng Hợp VTV1" target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/vtv1.html"><img
 
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/vtv1.png"
 alt="" border="0" height="18px" width="45px"></a> <a
title="Kênh Tổng Hợp VTV1" target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/vtv1_2.html"><img
 alt=""
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/vtv1_2.png"
 border="0" height="18px" width="45px"></a><a title="Kênh
Khoa Học VTV2" target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/vtv2.html"><img
 alt=""
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/vtv2.png"
 border="0" height="18px" width="45px"></a><a title="Kênh
Khoa Học VTV2" target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/vtv2_2.html"><img
 alt=""
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/vtv2_2.png"
 border="0" height="18px" width="45px"></a><a title="Kênh
Giải Trí VTV3" target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/vtv3.html"><img
 alt=""
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/vtv3.png"
 border="0" height="18px" width="45px"></a><a title="Kênh
Giải Trí VTV3" target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/vtv3_2.html"><img
 alt=""
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/vtv3_2.png"
 border="0" height="18px" width="45px"></a><a title="Kênh
Việt Kiều VTV4" target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/vtv4.html"><img
 alt=""
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/vtv4.png"
 border="0" height="18px" width="45px"></a><a title="Kênh
Thanh Niên VTV6" target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/vtv6.html"><img
 alt=""
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/vtv6.png"
 border="0" height="18px" width="45px"></a><a title="Kênh
VTV9 Bản sắc Phương Nam" target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/vtv9.html"><img
 alt=""
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/vtv9.png"
 border="0" height="18px" width="45px"></a><a title="Kênh
Phat Thanh Có Hình VOV" target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/vovtv.html"><img
 
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/vov.png"
 border="0" height="18px" width="45px"></a><a title="Kênh
VTV Cần Thơ 1" target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/vtvcantho1.html"><img
 alt=""
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/vtvcantho1.png"
 border="0" height="18px" width="45px"></a><a title="Kênh
VTV Cần Thơ 2" target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/vtvcantho2.html"><img
 alt=""
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/vtvcantho2.png"
 border="0" height="18px" width="45px"></a><a title="Kênh
Thông Tấn Xã" target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/ttxvn.html"><img
 alt=""
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/ttxvn.png"
 border="0" height="18px" width="45px"></a><a title="Kênh
Công An Nhân Dân" target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/anninh.html"><img
 alt=""
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/anninh.png"
 border="0" height="18px" width="45px"></a><a title="Kênh
nhạc Online" target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/nhaccuatui.html"><img
 
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/nhaccuatui.png"
 border="0" height="18px" width="45px"></a> <a title="Kênh
Karaoke" target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/karaoke.html"><img
 alt=""
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/karaoke.png"
 border="0" height="18px" width="45px"></a><a title="Kênh
Teen Yeah1 TV" target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/yeah1.html"><img
 alt=""
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/yeah1.png"
 border="0" height="18px" width="45px"></a><a title="Kênh
Thông tin-Tài chính-Chứng Khoán" target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/info.html"><img
 
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/info.png"
 border="0" height="18px" width="45px"></a><a title="Kênh Hà
 Nội 1" target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/hanoi1.html"><img
 alt=""
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/hanoi1.png"
 border="0" height="18px" width="45px"></a><a title="Kênh Hà
 Nội 2" target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/hanoi2.html"><img
 alt=""
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/hanoi2.png"
 border="0" height="18px" width="45px"></a><a title="Kênh Bà
 Rịa-Vũng Tàu" target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/vungtau.html"><img
 alt=""
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/vungtau.png"
 border="0" height="18px" width="45px"></a><a title="Kênh
TP. Cần Thơ" target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/tpcantho.html"><img
 alt=""
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/tpcantho.png"
 border="0" height="18px" width="45px"></a><a title="Kênh
Bạc Liêu" target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/baclieu.html"><img
 alt=""
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/baclieu.png"
 border="0" height="18px" width="45px"></a><a title="Kênh An
 Giang" target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/angiang.html"><img
 alt=""
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/angiang.png"
 border="0" height="18px" width="45px"></a><a title="Kênh
Sóc Trăng" target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/soctrang.html"><img
 alt=""
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/soctrang.png"
 border="0" height="18px" width="45px"></a><a title="Kênh
Hậu Giang" target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/haugiang.html"><img
 alt=""
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/haugiang.png"
 border="0" height="18px" width="45px"></a>  <a title="Kênh
Tiền Giang" target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/tiengiang.html"><img
 alt=""
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/tiengiang.png"
 border="0" height="18px" width="45px"></a><a title="Kênh
Đồng Tháp" target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/dongthap.html"><img
 alt=""
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/dongthap.png"
 border="0" height="18px" width="45px"></a><a title="Kênh
Long An" target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/longan.html"><img
 alt=""
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/longan.png"
 border="0" height="18px" width="45px"></a><a title="Kênh
Bình Thuận" target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/binhthuan.html"><img
 alt=""
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/binhthuan.png"
 border="0" height="18px" width="45px"></a><a title="Kênh Đà
 Nẵng 1" target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/danang1.html"><img
 
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/danang1.png"
 border="0" height="18px" width="45px"></a> <a title="Kênh
Thừa Thiên Huế 1" target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/hue1.html"><img
 alt=""
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/hue1.png"
 border="0" height="18px" width="45px"></a><a title="Kênh
Đắc Lắk" target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/daclak.html"><img
 alt=""
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/daclak.png"
 border="0" height="18px" width="45px"></a><a title="Kênh
Quảng Nam" target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/quangnam.html"><img
 alt=""
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/quangnam.png"
 border="0" height="18px" width="45px"></a><a title="Kênh
Phú Thọ" target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/phutho.html"><img
 alt=""
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/phutho.png"
 border="0" height="18px" width="45px"></a><a title="Kênh
Vĩnh Phúc" target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/vinhphuc.html"><img
 alt=""
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/vinhphuc.png"
 border="0" height="18px" width="45px"></a> <a title="Kênh
Thái Nguyên 1" target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/thainguyen1.html"><img
 alt=""
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/thainguyen1.png"
 border="0" height="18px" width="45px"></a><a title="Kênh
Tuyên Quang" target="MPlayer"
href="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/kenh/tuyenquang.html"><img
 alt=""
src="http://dl.dropbox.com/u/38782096/Hynls%20Data/Hynls%20Tivi/hinh/tuyenquang.png"
 border="0" height="18px" width="45px">

Xem lý lịch thành viên

2
Re: [Code] Xem tivi ở 4rum on Fri 21 Dec - 11:38


  • Điều Hành Forum
♥๖ۣۜDuy•๖ۣۜKoi♥
Điều Hành Forum


like

Xem lý lịch thành viên

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết