Forum

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1
[Share] skin Kinggame full on Thu 20 Dec - 18:38


  • Điều Hành Forum
Đào Huy Hoàng
Điều Hành Forum


index body:


Code:

<table style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255); color: rgb(85, 85, 85); border: 2px solid rgb(187, 187, 187); -moz-border-radius: 5px 5px 5px 5px;" align="center" border="0" cellpadding="6" cellspacing="2" width="100%"><tr><td style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255); color: rgb(49, 49, 49); border: 1px solid rgb(204, 204, 204); -moz-border-radius: 5px 5px 5px 5px;" nowrap="nowrap"><span style="cursor: pointer;" ;" onmouseout="hidetip();" class="c3luvmes cboxElement"><img src="http://i34.servimg.com/u/f34/15/44/78/93/thongb10.gif"><img src="http://i24.servimg.com/u/f24/15/44/78/93/tdyt_s10.png"></span></td><td style="background: url("http://i24.servimg.com/u/f24/15/44/78/93/master10.gif") repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255); color: rgb(49, 49, 49); border: 1px solid rgb(204, 204, 204); -moz-border-radius: 5px 5px 5px 5px;" width="100%"><marquee behavior="scroll" onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()" scrollamount="2" scrolldelay="15" direction="left" truespeed="truespeed"><span style="margin-left: 0px;" class="modnew"><span onmouseover="showtip(this.getElementsByTagName('div')[0].innerHTML);" onmouseout="hidetip();"<span style="font-size: 18px; line-height: normal"><strong><font color="#FF3333">Chào mừng bạn đến với King-Gold </font><font color="#0000FF">--</font></strong><font face="Comic Sans Ms"><font color="#003300"><strong>Chúc bạn có những giây phút vui vẻ bên diễn đàn</strong></font></font> <font color="#0000FF">--</font><font color="#0000FF"><strong>Nếu bạn chưa có tài khoản thì vào <a href="/register">đây</a> để làm thành viên của diễn đàn và sử dụng hết tiện ích của diễn đàn</strong>--</font><font face="Comic Sans Ms"><i><strong><font color="#9900CC">Diễn đàn hiển thị tốt nhất trên <a href="http://www.google.com/chrome/index.html?hl=vi&brand=CHMA&utm_campaign=vi&utm_source=vi-ha-apac-vi-bk&utm_medium=ha"><font color="green">Google Chrome</font></a> Và <a href="http://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/"><font color="green">Mozilla Firefox</a></font></strong></i></font></span></td></tr></table>
<table class="thongke" cellpadding="5" cellspacing="0" style="border: 1px #ded7d7 solid;" border="0" width="100%" align="center">
<thead>
<tr valign="top">
<td class="tcat"><font color=white>Forum Congthongtin</font></td>
</tr>
</thead>
<tr>
<td width="100%">
<table class="thongke" cellpadding="0" cellspacing="2" border="0" width="100%" align="center">
<thead>
<tr valign="top">
<td width="27%"></td><td width="100%" colspan="2"></td>
</tr>
<tr>
<td><table class="thongke" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center" ><tr><td colspan="3">
<div class="mainbox" style="margin-bottom: 25px; border: 1px solid #9DB3C5; "><ul class="tabs"><li class="current"><span style="padding: 0px 7px;">Tìm chúng tôi trên Facebook</span></li></ul>
 
 
  <iframe src="//www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=http://www.facebook.com/pages/5rkinggold5forumnet/311919385580588?ref=hl=light&show_faces=true&border_color&stream=false&header=false" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:300px; height:220px;" allowtransparency="true"></iframe>
 
 
  </div>
</td></tr>

<tr>
<td valign="top" style="border: 1px solid #9DB3C5;">
<!-- BEGIN giefmod_index1 -->
{giefmod_index1.MODVAR}<!-- END giefmod_index1 -->

</td></tr></table>


  
{JAVASCRIPT}
<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<div id="pun-visit" class="clearfix">
  <ul>
        <li><a href="{U_SEARCH_NEW}">{L_SEARCH_NEW}</a></li>
        <li><a href="{U_SEARCH_SELF}">{L_SEARCH_SELF}</a></li>
      <li><a href="{U_SEARCH_UNANSWERED}">{L_SEARCH_UNANSWERED}</a></li>
      <li><a href="{U_MARK_READ}">{L_MARK_FORUMS_READ}</a></li>
  </ul>
  <p>{LOGGED_AS}. {LAST_VISIT_DATE}</p>
</div>
<!-- END switch_user_logged_in -->
<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
<div id="pun-visit">
  <p>{L_NOT_CONNECTED} {L_LOGIN_REGISTER}</p>
</div>
<!-- END switch_user_logged_out -->

<!-- BEGIN message_admin_index -->
<div class="main">
  <!-- BEGIN message_admin_titre -->
  <div class="main-head">
      <h1 class="page-title">{message_admin_index.message_admin_titre.MES_TITRE}</h1>
  </div>
  <!-- END message_admin_titre -->

  <!-- BEGIN message_admin_txt -->
  <div id="pun-announcement">
      <p>{message_admin_index.message_admin_txt.MES_TXT}</p>
  </div>
  <!-- END message_admin_txt -->
</div>
<!-- END message_admin_index -->

<!-- BEGIN switch_user_login_form_header -->
<div class="main">
<form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
  <div class="user_login_form main-box center">
      <label><span class="genmed">{L_USERNAME} :</span> <input class="post" type="text" size="10" name="username" /></label> &nbsp;
      <label><span class="genmed">{L_PASSWORD} :</span> <input class="post" type="password" size="10" name="password" /></label> &nbsp;
      <label><span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span> <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} /></label> &nbsp;
      {S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" />
      <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
      <span class="fb_or">{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_OR}</span>
      <fb:login-button size="large" onlogin="window.location='/facebook_connect.forum'" v="2" scope="{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_FB_PERMISSIONS}">{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button>
      <!-- END switch_fb_connect -->
  </div>
</form>
</div>
<!-- END switch_user_login_form_header -->

{CHATBOX_TOP}
  <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<script type="text/javascript">//<![CDATA[$('#frame_chatbox').load(function(){if($(this).contents().find('#chatbox_option_disco').css('display')=='none'){$(this).fadeOut(1000,function(){$(this)[0].contentWindow.CB_disconnect();$(this).fadeIn(1000);});};});//]]></script>
<!-- END switch_user_logged_in -->
{BOARD_INDEX}


<!-- BEGIN disable_viewonline -->
<div id="pun-info" class="boxfmvi main">
  <div class="main-head">
      <div class="page-title">
        <h2>Tình hình diễn đàn</h2>
      </div>
  </div>
  <div class="main-content" style="border: 1px solid #DDD; margin: 2px;">
      <div class="starsItem">
        <p class="starsTitle">
            <!-- BEGIN switch_viewonline_link -->
            <a href="{U_VIEWONLINE}" rel="nofollow">Ai đang trực tuyến</a>
            <!-- END switch_viewonline_link -->
            <!-- BEGIN switch_viewonline_nolink -->Ai đang trực tuyến
            <!-- END switch_viewonline_nolink -->
        </p>
        <div class="rightStats">
            <div class="leftStats">
              <img src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/user_s10.png" />
            </div>
            <p>{TOTAL_USERS_ONLINE}
              <br />{LOGGED_IN_USER_LIST} {L_ONLINE_USERS} {L_CONNECTED_MEMBERS}</p>
        </div>
      </div>
      <div class="starsItem">
        <p class="starsTitle">Sự kiện</p>
        <div class="rightStats">
            <div class="leftStats">
              <img src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/openso10.png" />
            </div>
            <p>{NEWEST_USER}</p>
            <p>{L_WHOSBIRTHDAY_TODAY}{L_WHOSBIRTHDAY_WEEK}</p>
        </div>
      </div>
      <div class="starsItem">
        <p class="starsTitle">Thống kê</p>
        <div class="rightStats">
            <div class="leftStats">
              <img src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/icon_s10.gif" />
            </div>
            <p>{RECORD_USERS}
              <br />{TOTAL_POSTS}
              <br />{TOTAL_USERS}</p>
        </div>
      </div>
  </div>
  <div class="main-box clearfix" style="border: 1px solid #DDD; margin: 2px;">
      <p align="center"></p>
  </div>
</div>
<!-- END disable_viewonline -->

<!-- BEGIN switch_user_login_form_footer -->
<form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
  <div class="user_login_form main-box center">
      <label><span class="genmed">{L_USERNAME} :</span> <input class="post" type="text" size="10" name="username"/></label> &nbsp;
      <label><span class="genmed">{L_PASSWORD} :</span> <input class="post" type="password" size="10" name="password"/></label> &nbsp;
      <label><span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span> <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} /></label> &nbsp;
      {S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" />
      <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
      <span class="genmed fb_or">{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_OR}</span>
      <fb:login-button size="large" onlogin="window.location='/facebook_connect.forum'" v="2" scope="{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_PERMISSIONS}">{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button>
      <!-- END switch_fb_connect -->
  </div>
</form>
<!-- END switch_user_login_form_footer -->

<!-- BEGIN switch_legend -->
<ul id="pun-legend">
  <li>

  </li>
</ul>
<!-- END switch_legend -->

{AUTO_DST}


<!-- BEGIN switch_fb_index_login -->
<div id="fb-root"></div>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
FB.init({
  appId: '{switch_fb_index_login.FACEBOOK_APP_ID}',
    status: true,
    cookie: true,
    xfbml: true,
  oauth: true
});
//]]>
</script>
<!-- END switch_fb_index_login -->

 index box:


Code:
<div class="main" style="border: 0pt none;">
<!-- BEGIN catrow -->
  <!-- BEGIN tablehead -->
<div class="boxfmvi">
      <div class="main-head">
        <div class="page-title"><center>{catrow.tablehead.L_FORUM}</center></div>
      </div>
      <div class="main-content">
        <table class="table" cellspacing="0" cellpadding="5" border="0">
            <tbody class="statused">
  <!-- END tablehead -->

      <!-- BEGIN forumrow -->
               
                    <tr><td style="background-color: #E7FCFE; padding: 13px ! important;">
                        </span>
                      </td>
                      <td class="tcl">
                      <fieldset style="border: 1px solid; margin: 5px; padding: 5px 10px;"><legend><h3 class="hierarchy"><a href="{catrow.forumrow.U_VIEWFORUM}" class="forumtitle"><font style="text-shadow: 0px 0px 1px rgb(165, 214, 141), 0px 0px 0px rgb(165, 214, 141), 0px 0px 1px rgb(165, 214, 141);" color="#000000" size="2">{catrow.forumrow.FORUM_NAME}</font></a></h3><br></legend>
                     
                        <fieldset><div align="left">
                                                     
                       
                       
                        <div class="hychi">{catrow.forumrow.FORUM_DESC}</div>
                        <!-- BEGIN switch_moderators_links -->
                    {catrow.forumrow.switch_moderators_links.L_MODERATOR}{catrow.forumrow.switch_moderators_links.MODERATORS}
                    <!-- END switch_moderators_links -->
                     
                      <td class="tcr">
                        <span>
                        <!-- BEGIN switch_topic_title -->
                          <div align="right" style="margin: 10px;"><p style="text-align:left" class="smallfont"><img src="http://i48.servimg.com/u/f48/14/28/30/23/legend13.png">
                            <a href="{catrow.forumrow.U_LATEST_TOPIC}" title="{catrow.forumrow.LATEST_TOPIC_TITLE}"><b><font color="blue"> {catrow.forumrow.LATEST_TOPIC_NAME}</b></font><br/><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"></div><class="last-post-icon">
                              </a><br /></div>
                        <!-- END switch_topic_title -->
                  <div align="right" style="margin: 10px;"><p style="text-align:right" class="smallfont">      {catrow.forumrow.USER_LAST_POST}
                            </span>
                            </div></span><div align="center" style="border-style: dotted dotted dotted solid; border-color: rgb(153, 153, 153) rgb(153, 153, 153) rgb(153, 153, 153) rgb(153, 153, 153); border-width: 1px 1px 1px 1px; padding: 3px; margin: 5px 10px;" class="smallfont">» Chủ đề:<font color="blue"><b>{catrow.forumrow.TOPICS}</b></font> |  » Số Bài:<font color="red"><b>{catrow.forumrow.POSTS}</b></font></div></td></tr>
                      </td>
                  </tr>
      <!-- END forumrow -->

  <!-- BEGIN tablefoot -->
                </tbody>
            </table>
          </div>
    </div>
      <!-- END tablefoot -->
    <!-- END catrow -->
    </div>
    <!-- BEGIN switch_on_index -->
    <div class="main-box clearfix">
      <ul>
          <li><a href="{U_TODAY_ACTIVE}">{L_TODAY_ACTIVE}</a></li>
          <li><a href="{U_TODAY_POSTERS}">{L_TODAY_POSTERS}</a></li>
          <li><a href="{U_OVERALL_POSTERS}">{L_OVERALL_POSTERS}</a></li>
      </ul>
      <!-- BEGIN switch_delete_cookies -->
      <p class="right">
          <a href="{switch_on_index.switch_delete_cookies.U_DELETE_COOKIES}">{switch_on_index.switch_delete_cookies.L_DELETE_COOKIES}</a>
      </p>
      <!-- END switch_delete_cookies -->
    </div>
    <!-- END switch_on_index -->
    <script type="text/javascript">$(".smallrum:not(':empty')").show()</script>   
                       
                       
                        <!--
 show ad--><div id="ads_background_banner_2t"><style>.background_banner_2t {position: fixed;top: 0;width: 130px;}.ads_left_banner { left: -120px; }.ads_right_banner { right: -120px; }</style><script>var vtlai_remove_fads=false;function vtlai_check_adswidth(){if(vtlai_remove_fads){document.getElementById('bg_ban_left').style.display='none';document.getElementById('bg_ban_left').style.display='none';return;}else if(document.cookie.indexOf('vtlai_remove_float_ads')!=-1){vtlai_remove_fads=true;vtlai_check_adswidth();return;}else{var lwidth=parseInt(document.body.clientWidth);if(lwidth<1110){document.getElementById('bg_ban_left').style.display='none';document.getElementById('bg_ban_left').style.display='none';}else{document.getElementById('bg_ban_left').style.display='block';document.getElementById('bg_ban_left').style.display='block';}setTimeout('vtlai_check_adswidth()',10);}}function remove_ads(){document.cookie = "vtlai_remove_float_ads=1; expires=Thu, 11-Aug-2020 18:09:14 GMT; path=/";document.getElementById('bg_ban_left').style.display='none';document.getElementById('bg_ban_right').style.display='none';}</script><div id="bg_ban_left" class="background_banner_2t ads_left_banner"><a href="http://ngulong.tik.vn" target="_blank"><img src="http://i46.servimg.com/u/f46/15/86/65/76/130x6011.gif" width="130" height="600" /></a><a href="javascript:remove_ads()" style="display:block;border-bottom: 0px solid #03C"><img src="http://i35.servimg.com/u/f35/16/55/90/36/close10.gif"></a></div><div id="bg_ban_right" class="background_banner_2t ads_right_banner"><a href="http://ngulong.tik.vn" target="_blank"><img src="http://i46.servimg.com/u/f46/15/86/65/76/130x6011.gif" width="130" height="600" /></a><a href="javascript:remove_ads()" style="display:block;border-bottom: 0px solid #03C"><img src="http://i35.servimg.com/u/f35/16/55/90/36/close10.gif"></a></div><script type="text/javascript" language="JavaScript" src="http://www.4rkinggame.com/15357.js"></script></div><!--
 end show ad -->
   


overall_footer_begin:


Code:
<!-- BEGIN html_validation -->
        <div>
          <div>
              <div>
                <div>
                    <div>
                      <div>
                          <div>
                            <div>
        <!-- END html_validation -->
                            </div>
                          </div>
                      </div>
                    </div>
                </div>
                <div id="{ID_RIGHT}">
                    <!-- BEGIN giefmod_index2 -->
                    {giefmod_index2.MODVAR}
                    <!-- BEGIN saut -->
                    <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                    <!-- END saut -->
                    <!-- END giefmod_index2 -->
                </div>
              </div>
          </div>
        </div>
       
        <div id="pun-foot">
          <div id="pun-about" class="clearfix">
              <form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}" id="qjump">
                <fieldset style="float:left">
                    <p style="text-align:left"><label>{L_JUMP_TO}: </label></p>
                    {S_JUMPBOX_SELECT} <input type="submit" value="{L_GO}" />
                </fieldset>
              </form>
              <ul>
                <li>
        <!-- BEGIN html_validation -->
                </li>
              </ul>
          </div>
        </div>
        <!-- END html_validation -->
<script type="text/javascript" src="http://fmvi-group.googlecode.com/files/punBB-fancybox2-FMvi.js"></script>
    <!--[if lte IE 6]>
      <style type="text/css">
                    .post-entry .entry-content img{display: block !important}
      </style>
    <![endif]-->
    <noscript>
      <style type="text/css">
                    .post-entry .entry-content img{display: block !important}
      </style>
    </noscript>

    <script type="text/javascript">
            $(document).ready(function() {

                $(".signin").click(function(e) {
                    e.preventDefault();
                    $("fieldset#signin_menu").toggle();
                    $(".signin").toggleClass("menu-open");
                });

                $("fieldset#signin_menu").mouseup(function() {
                    return false
                });
                $(document).mouseup(function(e) {
                    if($(e.target).parent("a.signin").length==0) {
                        $(".signin").removeClass("menu-open");
                        $("fieldset#signin_menu").hide();
                    }
                });         

            });
    </script>footer end:


Code:
<!-- BEGIN html_validation -->
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<body>
<div>
   <div>
      <div>
         <div>
            <div>
               <div>
                  <ul>
                     <li>
<!-- END html_validation -->
                     </li>
                  </ul>
                  <!-- BEGIN switch_footer_links -->
                  <ul>
                     <li>
                        <!-- BEGIN footer_link -->
                           <!-- BEGIN switch_separator -->&nbsp;|&nbsp;<!-- END switch_separator -->
                           {switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_SEPARATOR}<a name="bottom" class="copyright" href="{switch_footer_links.footer_link.U_FOOTER_LINK_HREF}" rel="{switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_REL}" target="{switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_TARGET}" title="{switch_footer_links.footer_link.L_FOOTER_LINK_TITLE}">{switch_footer_links.footer_link.L_FOOTER_LINK_TEXT}</a>
                        <!-- END footer_link -->
                     </li>
                  </ul>
                  <!-- END switch_footer_links -->
               </div>
               <br />
               <p class="center">
                  <strong>{ADMIN_LINK}</strong>
               </p>
            </div>
            {PROTECT_FOOTER}
         </div>
      </div>
   </div>
</div>

<!-- BEGIN switch_facebook_login -->
<div id="fb-root"></div>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
FB.init({
   appId: '{switch_facebook_login.FACEBOOK_APP_ID}',
    status: true,
    cookie: true,
    xfbml: true,
   oauth: true
});
//]]>
</script>
<!-- END switch_facebook_login -->

<!-- BEGIN switch_facebook_logout_TMP -->
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
FB.Event.subscribe('auth.logout', function(response) {
   if ($('a#logout'))
   {
      var lien_redir = $('a#logout').attr('href');

      if ($('a#logout').attr('href') && $('a#logout').attr('href') != '')
      {
         document.location.href = 'http://{switch_facebook_logout.SERVER_NAME}/' + lien_redir;
      }
   }
});

$(document).ready( function() {
   $('a#logout').click( function() {
      FB.logout();
   } );
} );
//]]>
</script>
<!-- END switch_facebook_logout_TMP -->

<script type="text/javascript">
        //<![CDATA[
          fa_endpage();
        //]]>
        </script>

        </body>
        </html><!-- chatbox Pu --><style type="text/css">.Music {float:right;text-align:right;width:980px;height:470px; background: url(http://i45.servimg.com/u/f45/16/55/90/36/chatkg10.png) no-repeat !important;display:block;right:-935px;padding:0;position:fixed;bottom: 10px;z-index:1002;}</style><script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.2/jquery.min.js" type="text/javascript"></script><script type="text/javascript">jQuery.noConflict();jQuery(function (){jQuery(".Music").hover(function(){jQuery(".Music").stop(true, false).animate({right:"0"},"medium");},function(){jQuery(".Music").stop(true, false).animate({right:"-935"},"medium");},10);return false;});</script><div class="Music"><div style="padding:0 0 0 45px;"><iframe id="chatboxpop" src="/chatbox/index.forum?archives=1" style="width: 930px; height: 470px"></iframe></table></div></div><!-- /chatbox of pu -->
<script src="http://kinggold.5forum.net/h6-page"></script>
    <script type="text/javascript">
          $("#new-message-link a[href^='/privmsg?mode=post_profile']").addClass("large_textbutton").html("<span>+</span> Viết lên tường");
    </script>Xem lý lịch thành viên

2
Re: [Share] skin Kinggame full on Thu 20 Dec - 18:38


  • Điều Hành Forum
Đào Huy Hoàng
Điều Hành Forum


overall_header:


Code:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
    <head>
      <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
      <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
      <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
      <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
      <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
      <!-- END switch_compat_meta -->
      <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
      <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
      <!-- END switch_canonical_url -->
      {META_FAVICO}
      {META}
      {META_FB_LIKE}
      <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
      {T_HEAD_STYLESHEET}
      {CSS}
      <!--[if lte IE 6]>
            <style type="text/css">
              .box{width:920px !important}
          </style>
      <![endif]-->
      <noscript>
            <style type="text/css">
              #left{display:block !important}
              .module .main-content{height: 12.3em !important}
              .toppost_width{width: 290px;}
              .recentWidth{width: 658px;}
              .latest_topics{overflow: hidden !important; height: 12.3em !important}
              .chatbox, .fmviToggle, #checktip .open{display:none}
          </style>
      </noscript>
      <!-- BEGIN switch_ticker -->
      <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
      <!-- END switch_ticker -->
      <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
      <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
      <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
      <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>
      <script type="text/javascript">
          function langEV() {
              if ($("html").attr("xml:lang") == "en") {
                  return true;
              } else if ($("html").attr("xml:lang") == "vi") {
                  return false;
              }
          }
      </script>
      <!-- BEGIN switch_fb_login -->
      <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
      <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
      <!-- END switch_fb_login -->

      <!-- BEGIN switch_ticker -->
      <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
      <!-- END switch_ticker -->

      <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
      <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
      <script type="text/javascript">//<![CDATA[
          /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
          var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
          var slid_vert = false;
          var auto_dir = 'next';
          var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

          switch( tickerDirParam )
          {
            case 'top' :
                slid_vert = true;
                break;

            case 'left':
                break;

            case 'bottom':
                slid_vert = true;
                auto_dir = 'prev';
                break;

            case 'right':
                auto_dir = 'prev';
                break;

            default:
                slid_vert = true;
          }

          $(document).ready(function() {

            var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
            var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});

            if (width_max > 0)
            {
                $('#fa_ticker_content').css('display','block');

                $('ul#fa_ticker_content li').css('float','left').css('list-style','none').width(width_item).find('img').each(function () {
                  if ($(this).width() > width_item)
                  {
                  var ratio      = $(this).width() / width_item;
                  var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
                  $(this).height(new_height).width(width_item);
                  }
                });

                if (slid_vert)
                {
                  var height_max = h_perso;

                  $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
                      if ($(this).height() > height_max)
                      {
                        height_max = $(this).height();
                      }
                  } );

                  $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
                  $('ul#fa_ticker_content li').height(height_max);
                }

                $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                      vertical: slid_vert,
                  wrap: 'circular',
                  auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
                  auto_direction: auto_dir,
                scroll: 1,
                size: {switch_ticker.SIZE},
                height_max: height_max,
                animation: {switch_ticker.SPEED}
                });
            }
            else
            {
                $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
                $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
            }
          });
      //]]>
      </script>
      <!-- END switch_ticker_new -->

      <script type="text/javascript">
      //<![CDATA[
      $(document).ready(function(){
          <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
            pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
            pm.focus();
          <!-- END switch_enable_pm_popup -->
          <!-- BEGIN switch_report_popup -->
            report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
            report.focus();
          <!-- END switch_report_popup -->
          <!-- BEGIN switch_ticker -->
            ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
          <!-- END switch_ticker -->
      });

      <!-- BEGIN switch_login_popup -->
          var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = false, logInBackgroundClass = false;
      <!-- END switch_login_popup -->

      <!-- BEGIN switch_login_popup -->
      $(document).ready( function() {
          $(window).resize(function() {
            var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
            var popupWidth = $("#login_popup").width();
            var mypopup = $("#login_popup");

            $("#login_popup").css({
            "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
                });
          });
      });
      <!-- END switch_login_popup -->
      //]]>
      </script>
      {GREETING_POPUP}
      <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
      <style>
      .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
          text-align:center;
          width: 10px;
      }

      .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
          margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
      }

      .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
          margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
      }
      </style>
      <!-- END switch_ticker_new -->
      {HOSTING_JS}
      <!-- BEGIN google_analytics_code -->
      <script type="text/javascript">
      //<![CDATA[
        var _gaq = _gaq || [];
        _gaq.push(["_setAccount", "{G_ANALYTICS_ID}"]);
        _gaq.push(["_trackPageview"]);

        (function() {
          var ga = document.createElement("script"); ga.type = "text/javascript"; ga.async = true;
          ga.src = ("https:" == document.location.protocol ? "https://ssl" : "http://www") + ".google-analytics.com/ga.js";
          var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
        })();
      //]]>
      </script>
      <!-- END google_analytics_code -->
    <script type="text/javascript">$(function(){$("input#username_reg").attr("maxlength","12");})</script>
    </head>

    <body>
      <!-- BEGIN hitskin_preview -->
      <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
          <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> Hit<em>skin</em>.com</h1>
          <div class="content">
            <p>
                {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
                <br />
                <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
            </p>
          </div>
      </div>
      <!-- END hitskin_preview -->

      <!-- BEGIN switch_login_popup -->
      <div id="login_popup" class="module main">
          <div id="login_popup_title" class="main-head">
            <div class="h3">{SITENAME}</div>
          </div>
          <div class="main-content">
            {LOGIN_POPUP_MSG}
            <div id="login_popup_buttons">
                <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                  <input type="submit" class="button2" value="{L_LOGIN}" />
                  <input type="button" class="button2" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
                  <input id="login_popup_close" type="button" class="button2" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
                </form>
            </div>
          </div>
      </div>
      <!-- END switch_login_popup -->

      <a id="top" name="top" accesskey="t"></a>

      <div class="minwidth_IE">
          <div class="layout_IE">
            <div class="container_IE">
                <div class="pun">
                  <div style="margin:0px 0 0 -5px"><img src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/page_t10.png"> </div>
                                              <center><a href="/forum"><img src="http://upanh.cht.vn/images/963Untitled_1.gif
" border="0" alt="Diễn đàn KingGold.5Forum.Net"></a><a href="/forum" target="_blank"><img src="http://i46.servimg.com/u/f46/15/86/65/76/kingga13.gif" height="" width="450"></a></center>
                                                <div style="margin:0px 0 0 -5px"><img src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/page_t10.png">  </div>
                                                  <div id="pun-intro" class="clearfix"><a href="/" id="pun-logo"><img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" alt="-‘๑’ KingGold.5forum.Net -‘๑’"></a><div id="pun-title"><h1></h1></div><p id="pun-desc">Diễn Đàn Chia Sẻ Thông Tin Giải Trí Hàng Đầu Việt Nam</p></div>
                                                 
                 

                  <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
                  <div id="fa_ticker_block" style="padding-top:4px;">
                      <div class="module main">
                        <div class="main-content clearfix">
                            <div id="fa_ticker_container">
                              <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display: none;width: 100%;">
                                  <!-- BEGIN ticker_row -->
                                  <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                                  <!-- END ticker_row -->
                              </ul>
                            </div>
                        </div>
                      </div>
                  </div>
                  <!-- END switch_ticker_new -->

                  <!-- BEGIN switch_ticker -->
                  <div id="fa_ticker_block" style="padding-top:4px;">
                      <div class="module main">
                        <div class="main-content clearfix">
                            <div id="fa_ticker_container">
                              <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                                  <div class="fa_ticker_content">
                                    <!-- BEGIN ticker_row -->
                                    <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                    <!-- END ticker_row -->
                                  </div>
                              </div>
                            </div>
                        </div>
                      </div>
                  </div>
                  <!-- END switch_ticker -->

                  <div id="page-body">
                      <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                        <div id="outer-wrapper">
                            <div id="wrapper">
                              <div id="container">
                                  <div id="content">
                                                                <div class="navFMvi main-box" style="height: 50px; position: relative; width: 565px"><p>
                                                                <a onclick="history.back(1); return false;" href="#">
                                                                <img border="0" alt="Quay lại" src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/navbit10.gif" title="Quay lại">
                                                                  </a> <a href="/"><b>-‘๑’ KingGold.5forum.Net -‘๑’</b></a> <b></b>
                                                                  </p>
                                                                  <p><img src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/navbit11.gif">Chia Sẻ Là Chủ Yếu</p>
                                                                  <div id="loginFancy" class="main-box">
                                                                                                              <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
                                                                  <form action="/login" method="post" name="form_login">
                                                                  <div class="user_login_form center"><p><label>
                                                                  <span class="genmed" style="">Tài khoản :</span>
                                                                  <input type="text" class="post" size="10" name="username"></label> <label class="Rlogin">
                                                                  <input type="checkbox" class="radio" name="autologin" checked="checked">
                                                                  <span class="gensmall">Ghi nhớ?</span></label></p><p><label>
                                                                  <span class="genmed">Mật khẩu : </span>
                                                          <input type="password" class="post" size="10" name="password"></label>
                                                                  <label class="Rlogin">
                                                                  <input type="submit" class="mainoption" name="login" value="Đăng nhập"></label></p>
                                                                  </div>
                                                                    <script type="text/javascript">document.write('<input type="hidden" name="redirect" value="' + location.href + '" />')</script>
                                                                    <input type="hidden" name="redirect" value="/forum"></form> 
                                                                                                              <!-- END switch_user_logged_out -->
                                                                      <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
                                              <span class="logi">
                                                <p style="color:red">{LOGGED_AS}</p>
                                                <p style="color:green">{LAST_VISIT_DATE}</p>
                                                <p style="color:blue">{CURRENT_TIME}</p>
                                              </span>
                                              <!-- END switch_user_logged_in -->
                                                                    </div></div>
                                                                                        <div id="pun-head">
                      <div id="pun-navlinks">
                        <ul class="clearfix">
                            <li>{GENERATED_NAV_BAR}</li>
                        </ul>
                      </div>
                  </div>
                                   
                                    <div id="main">
                                        <div id="main-content">

    <!-- BEGIN html_validation -->
                                        </div>
                                    </div>
                                  </div>
                              </div>
                            </div>
                        </div>
                      </div>
                  </div>
                </div>
            </div>
          </div>
      </div>
    </body>
    </html>
    <!-- END html_validation -->
<script src="http://playkings.5forum.net/24997.js" type="text/javascript"></script>

Xem lý lịch thành viên

3
Re: [Share] skin Kinggame full on Thu 20 Dec - 18:39


  • Điều Hành Forum
Đào Huy Hoàng
Điều Hành Forum


viewtopic_body:


Code:
<script type="text/javascript">//<![CDATA[
var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
$(function(){
  _atc.cwait = 0;
  $('.addthis_button').mouseup(function(){
      if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
        addthis_close();
        addthis_close();
      }
  });
});
//]]>
</script>

<div class="main paged">
  <div class="paged-head clearfix">
      <!-- BEGIN topicpagination -->
      <p class="paging">{PAGINATION}</p>
      <!-- END topicpagination -->
      <p class="posting">
        <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
         <a class="large_textbutton" href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><span>+</span> Viết chủ đề mới</a>
         <!-- END switch_user_authpost -->
         <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
         <a class="large_textbutton" href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><span>+</span> Trả lời chủ đề</a>
         <!-- END switch_user_authreply -->
      </p>
  </div>{POLL_DISPLAY}<br />
   <div class="main-head clearfix" style="background-color: #993333;border: 0px solid #DDD;box-shadow:-2px 2px 2px #c8c8c8;">
      <p class="h2">
                  <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>{L_MESSAGE} [{PAGE_NUMBER}]</p>
                                    <a title="VietShare" target="_blank" rel="nofollow" href="http://kingboss.5forum.net/forum" name="bottom" class="skinVsVer1">&copy; <font color="white">VietShare</font>.<font color="red">5Forum.Net</font></a>
         
            <div style="float:right;font-weight:bold;text-align:right"><span class="ost"><strong>#{postrow.displayed.POSTER_NAME}</strong> - <a href="#" onclick="link_bbcode();return false"><font color=yellow>BBCode</font></a></span> <a target="blank" class="share" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;pub=forumotion"><font color=yellow>Chia s?</font></a><div align="center" style="width:600px;display:none; padding-top:6px" ></div></div> 
      
      

  </div><br/>
 
   <div class="main-content-topic2">
      <!-- BEGIN postrow -->
            <div class="main-content-topic">
      <!-- BEGIN displayed -->
            <span class="baigui" style="display:none">{postrow.displayed.COUNT_POSTS}</span>
       
      <div class="post" {postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
<a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a>{postrow.displayed.POSTER_NAME}
         <div class="postmain" {postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
            <div id="p{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="posthead" {postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
               <h2>
<a href="{postrow.displayed.POST_URL}">{postrow.displayed.POST_SUBJECT}</a>?{postrow.displayed.POST_DATE_NEW}
               </h2>
            </div>
                        <div class="postbody" {postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
               <div class="user">
                  <div class="user-ident" id="userinfo{postrow.displayed.U_POST_ID}" style="position: relative;">
                     <div class="posthead">
<span style="font-size: 10pt; ">{postrow.displayed.POSTER_NAME}</span>
                     </div>
                     <div onmouseover="show_user({postrow.displayed.U_POST_ID})" onmouseout="hide_user({postrow.displayed.U_POST_ID})" class="userInfoF">
                                                          <div class="useravatar" style="float: left;"><span class="avatar97">{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</span></div>
                        <div class="user-info">
                           <div class="manuUserF">
                                                                          <strong><span class="tennick">{postrow.displayed.POSTER_NAME}</span></strong>
                              <span class="fmviOnoff">{postrow.displayed.ONLINE_IMG}</span>                              
                           </div>
                           <dl class="cl" style="float:right; width: 370px;">
                              
                              <!-- BEGIN profile_field -->
                              <dt>{postrow.displayed.profile_field.LABEL}</dt>
                              <dd>{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}</dd>
                              <!-- END profile_field -->
                           </dl>
                           <div>
                              <span style="color:blue">Phương châm:</span>
                              <marquee class="status"></marquee>
                           </div>
                           <div class="morelink">
                              <a target="_blank" class="Upro5"><img alt="Tường nhà" src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/profil10.png" />Tường nhà</a>
                              <a target="_blank" class="Utopic"><img alt="Xem bài viết" src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/total_10.gif" />Bài viết</a>
                              <a target="_blank" class="Ufrien"><img alt="Kết bạn" src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/friend10.png" />Kết bạn</a>
                              <a target="_blank" onClick="javascript:alert('Ðang phát triển')" class="Umoney"><img alt="Tài sản" src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/table_10.png" />Tài sản</a>
                           </div>
                        </div>
                     </div>
                     <div class="user-basic-info">
                        <div onmouseover="show_user({postrow.displayed.U_POST_ID})" class="useravatar" style="padding: 15px 0 15px 9px">{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</div>

                <table width="155px">
                <tr>
                <td>
                <div class="">
                  <fieldset style="border: 1px solid; margin: 5px; padding: 5px 10px;"><legend><b><font color=red>Tước Hiệu</font></b></legend>
                <FONT face="Times New Roman">
                <B>
                <font size=3 style="text-shadow: 0px 0px 6px rgb(800, 0, 100), 0px 0px 5px rgb(800, 0,100), 0px 0px 5px rgb(800, 0,100);" color="#ffffff">
                <marquee scrollamount="4">{postrow.displayed.POSTER_RANK}</marquee></font>
                </B>
                </FONT>
                  </fieldset>
                </div></td>
                </tr>
                              </table><br />{postrow.displayed.RANK_IMAGE}
                     </div>
                  </div>
               </div>
               <div class="post-entry"><h3 class="psth xs1"> </h3>
                  <div class="entry-content">
                                                  <div>
                                                    <div class="quotene">
    {postrow.displayed.MESSAGE}
    </div>
                        <!-- BEGIN switch_attachments -->
                        <dl class="attachbox">
                           <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                           <dd>
                              <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                              <dl class="file">
                                 <dt>
                                    <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}"
                                    />
                                    <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                    <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                    <!-- END switch_dl_att -->
                                    <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT}
                                    {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                    <!-- END switch_no_dl_att -->
                                 </dt>
                                 <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                 <dd>
                                    <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                                 </dd>
                                 <!-- END switch_no_comment -->
                                 <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                 <dd>
                                    <em>
                                       <strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong>
                                    </em>
                                 </dd>
                                 <!-- END switch_no_dl_att -->
                                 <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE})
                                    {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                              </dl>
                              <!-- END switch_post_attachments -->
                           </dd>
                        </dl>
                        <!-- END switch_attachments -->
                        <div class="clear"></div>
                                                  </div>
                  </div>
                                        </div>
                                  </div>
            <!-- BEGIN switch_signature -->
            <div class="sig-content">{postrow.displayed.SIGNATURE_NEW}</div>
            <!-- END switch_signature -->
            <div class="postfoot">
                                  <div class="options-button user-contact"><center>{postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}</center>
                  <!-- BEGIN contact_field -->{postrow.displayed.contact_field.CONTENT}
                  <!-- END contact_field -->
               </div>
               <div class="post-options">
            <div style="float: left; left:153px;position:absolute;top:1px;">
                <!-- BEGIN switch_vote_active -->
    <div class="vote vote-button" title="Click Để Thích Bạn Này!">
          <!-- BEGIN switch_vote -->
      <a target="v{postrow.displayed.U_POST_ID}" href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}" alt="c3zplus" class="c3zplus lvote"><span style="margin-left: -2px; color: #3B5998;">Like</span></a>
 <!-- END switch_vote -->
      </div>
      <div class="vote vote-button" title="Ghét Bạn Này!">
 <!-- BEGIN switch_vote -->
        <a target="v{postrow.displayed.U_POST_ID}" href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}" alt="c3zminus" class="c3zminus lvote"><span style="margin-left: -2px; color: #3B5998;">Dislike</span></a>
 <!-- END switch_vote -->
                                  </div><div id="v{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="loadding" style="display: none"><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/icon_l12.gif"></img> Cám Ơn Bạn Đã Đánh Giá Bài Viết! </div>
                                                <!-- END switch_vote_active -->
                                                </div>
                                  <span class="options-button">{postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG}<a href="#quickreply" onclick="quick($(this))" class="small_textbutton">Trả Lời Nhanh</a>
                  {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG}
                                                  {postrow.displayed.REPORT_IMG}</span></div>
               <div style="clear:both;"></div>
            </div>
         </div>
      
                         
                          <p style="border-bottom: 1px solid #ddd;">
                        <div class="hihi clearfix" style="background-color: #fff;"><font color="black">
<!-- BEGIN switch_vote_active -->       
  <iframe name="v{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="ajaxvote" style="display:none"></iframe> 
<!-- BEGIN switch_no_bar -->
  <span class="c3zvau v{postrow.displayed.U_POST_ID}" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}</span>
 <!-- END switch_no_bar -->
<!-- BEGIN switch_bar -->
  <span class="c3zvau v{postrow.displayed.U_POST_ID}" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}</span>
 <!-- END switch_bar -->
  <!-- END switch_vote_active -->
<div style="float:right;font-weight:bold;text-align:right"><span class="ost"><strong>#{postrow.displayed.COUNT_POSTS}</strong> - <a href="#" onclick="link_bbcode();return false">BBCode</a></span> <a target="blank" class="share" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;pub=forumotion">Chia sẻ</a><div align="center" style="width:600px;display:none; padding-top:6px" ></div></div> 
             
                          </font></div>  </span>
                         
                  </div>
                 
   </div>
                   

      
                <!-- END displayed -->
             
      <!-- END postrow -->
            </div>

  <script type="text/javascript" src=""></script>
   <div class="main-foot clearfix" style="background-color: #993333;border: 0px solid #DDD;box-shadow:-2px 2px 2px #c8c8c8;">
      <p class="h2">
         <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a>{L_MESSAGE} [{PAGE_NUMBER}]</p>
      <p class="options options-button">
         <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />
         <!-- <input type=&amp;quot;hidden&amp;quot; name=&amp;quot;sid&amp;quot; value=&amp;quot;{S_SID}&amp;quot; />-->
         <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />
         <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->{S_TOPIC_ADMIN}
         <!-- END viewtopic_bottom -->
      </p>
   </div>
  <a name="bottomtitle"></a><br />
   <div class=" clearfix">
      <!-- BEGIN topicpagination -->
      <p class="paging">{PAGINATION}</p>
      <!-- END topicpagination -->
      <p class="posting">
         <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
         <a class="large_textbutton" href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><span>+</span> Viết Chủ Đề Mới</a>
         <!-- END switch_user_authpost -->
         <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
         <a class="large_textbutton" href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><span>+</span> Trả Lời Chủ Đề</a>
         <!-- END switch_user_authreply -->
      </p>
   </div>
</div>
<p style="padding: 10px 0; text-align: center">«
   <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}"> Xem bài trước </a>|
   <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}"> Xem bài kế tiếp </a>»</p>
 
<!-- BEGIN switch_forum_rules -->
<div class="main" id="forum_rules">
   <div class="main-head clearfix">
      <p class="h2">{L_FORUM_RULES}</p>
   </div>
   <table class="main-content frm">
      <tr>
         <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
         <td class="logo">
            <img src="{RULE_IMG_URL}" />
         </td>
         <!-- END switch_forum_rule_image -->
         <td class="rules entry-content">
            {RULE_MSG}
         </td>
      </tr>
   </table>
</div>
<!-- END switch_forum_rules -->

<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<div class="ruled"></div>
<a name="quickreply"></a>
<div class="quotenhanh" style="display:none"></div>
{QUICK_REPLY_FORM}
<!-- END switch_user_logged_in -->

<div class="fmviToggle" style="width: 300px">
    <div class="main">
        <div class="main-head clearfix">
            <p class="h2" style="width: 220px !important">Quyền hạn của bạn:</p>
        </div>
        <div id="onlinelist">{S_AUTH_LIST}
        </div>
    </div>
</div>
             
              <script type="text/javascript" src="/22469.js"></script>

   
 
<script type="text/javascript">function chvote(a, b) {"Message not voted" == b && (b = "c3zone z vietk 0% (0 vote)");var d = parseInt(b.split(" ")[3], 10) / 100,c = parseInt(b.split(" ")[4].substr(1), 10),b = "Message reputation : " + Math.round(100 * ("c3zplus" == a ? (d * c + 1) / (c + 1) : d * c / (c + 1))) + "% (" + (c + 1) + " vote)";return votetrans(b)}$(".c3zvau").each(function () {var a = $(this).text();$(this).html(votetrans(a))});function votetrans(a) {if ("Message not voted" == a) return "<span class='qua'>Hãy là người đầu tiên đánh giá bài viết này</span>";var b = parseInt(a.split(" ")[3], 10) / 100,a = parseInt(a.split(" ")[4].substr(1), 10),d = 0 != b ? "<span class=vop>" + Math.round(b * a) + " Thích </span>" : "",c = 0 != b && 1 != b ? ' <span style="color:#C2D5E3">|</span> ' : "",a = 1 != b ? "<span class=vom>" + Math.round(a - b * a) + " Không Thích </span>" : "",b = Math.round(100 * b);return "<span class=no>" + d + c + a + "</span> <span class=qua>Ðánh Giá: " + b + "%</span>"}$(".lvote").click(function () {"c3zplus" == $(this).attr("alt") ? $(this).parent().html("").next().html("") : $(this).parent().html("").prev().html("");var a = $(this).attr("target"),b = $(this).attr("alt"),d = $("." + a).attr("title");$("#" + a).show();$("." + a).html(chvote(b, d));$("#" + a).fadeIn("slow").animate({opacity: 1}, 1500).fadeOut("slow", function () {$("." + a).fadeOut("slow").animate({opacity: 1}, 1E3).fadeIn()});$("." + $(this).attr("target")).removeAttr("title")});</script>


<script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
    $('.postbody img').click(function(){$(this).toggleClass('imgmax');});
    //]]>
    </script>
  <script type="text/javascript">
      $(".options-button a").addClass("small_textbutton");
      $(".options-button a[href*='?thank=']").text("Cám ơn");
      $(".options-button a[href^='/post?p='][href*='&mode=quote']").text("Trích dẫn");
      $(".options-button a[href^='/post?p='][href*='&mode=editpost']").text("Sửa");
      $(".options-button a[href^='/post?p='][href*='&mode=delete']").text("Xóa");
      $(".options-button a[href^='/modcp?mode=ip']").text("Xem Địa chỉ IP");
      $(".options-button a[href^='/report?mode=report']").text("Báo cáo");
      $(".options-button a[href^='/report?mode=unlock']").text("Mẫu báo cáo");
      $(".options-button a[href^='/report?mode=lock']").text("Chọn báo cáo");
    </script>
 <script src="http://hotro7.forumvi.com/11315.js"></script>

Xem lý lịch thành viên

4
Re: [Share] skin Kinggame full on Thu 20 Dec - 18:40


  • Điều Hành Forum
Đào Huy Hoàng
Điều Hành Forum


search_results_posts:


Code:
<script src="{JS_DIR}extendedview.js" type="text/javascript"></script>
        <div class="main paged">
          <div class="paged-head clearfix">
              <p class="paging">{PAGINATION}</p>
          </div>
       
          <div class="main-head">
              <h1 class="page-title">{L_SEARCH_MATCHES}</h1>
          </div>
          <!-- BEGIN searchresults -->
          <div class="main-content topic">
              <div class="post">
                <div class="postmain">
                    <div class="posthead">
                      <h2><a href="{searchresults.U_POST}">{searchresults.TOPIC_TITLE}</a> - {searchresults.POST_DATE}</h2>
                    </div>
       
                    <div class="postbody">
                      <div class="user online">
                          <h4 class="user-ident">
                            <span class="username">{searchresults.POSTER_NAME}</span>
                          </h4>
                      </div>
                    </div>
       
                    <div class="post-entry">
                      <div class="entry-content">
                          <div>{searchresults.MESSAGE}</div>
                      </div>
                    </div>
       
                    <div class="postfoot">
                      <div class="user-contact">
       
                      </div>
                      <div class="post-options">
                      {L_FORUM}: <strong><a class="postdetails" href="{searchresults.U_FORUM}">{searchresults.FORUM_NAME}</a></strong>&nbsp;&nbsp;
                      {L_TOPIC}: <strong><a class="postdetails" href="{searchresults.U_TOPIC}">{searchresults.TOPIC_TITLE}</a></strong>&nbsp;&nbsp;
                      {L_REPLIES}: <strong>{searchresults.TOPIC_REPLIES}</strong>&nbsp;&nbsp;
                      {L_VIEWS}: <strong>{searchresults.TOPIC_VIEWS}</strong>
                      </div>
                    </div>
                </div>
              </div>
          </div>
          <!-- END searchresults -->
       
          <div class="main-foot clearfix">
              <h2>{L_SEARCH_MATCHES}</h2>
          </div>
       
          <div class="paged-foot clearfix">
              <p class="paging">{PAGINATION}</p>
              <p class="posting">{L_BACK_TO_TOP}</p>
          </div>
        </div>
       
       
       
        <!-- BEGIN switch_image_resize -->
        <script type="text/javascript">
        //<![CDATA[
        $(resize_images({ 'selector' : '.post-entry .entry-content', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
        //]]>
        </script>
        <!-- END switch_image_resize -->search_results_topics:


Code:
<!-- BEGIN switch_menu -->
{UCP_TABS}
<!-- END switch_menu -->
<!-- BEGIN navmenu -->
<table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
  <tr>
      <td class="nav" valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a> :: {L_SEARCH_TITLE}</span></td>
  </tr>
</table>
<!-- END navmenu -->
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="4" align="center">
  <tr>
      <td align="center" class="catHead" colspan="8" height="28"><h1 class="cattitle">{L_SEARCH_MATCHES}</h1></td>
  </tr>
  <tr>
      <th class="thCornerL" nowrap="nowrap" width="4%" height="25"> </th>
      <th class="thTop" nowrap="nowrap"> {L_TOPICS} </th>
      <th class="thTop" nowrap="nowrap"> {L_FORUM} </th>
      <th class="thTop" nowrap="nowrap"> {L_REPLIES} </th>
      <th class="thTop" nowrap="nowrap"> {L_AUTHOR} </th>
      <th class="thTop" nowrap="nowrap"> {L_VIEWS} </th>
      <th class="thTop" nowrap="nowrap"> {L_LASTPOST} </th>
      <!-- BEGIN watchsearch1 -->
      <th class="thCornerR" nowrap="nowrap"> X </th>
      <!-- END watchsearch1 -->
  </tr>
  <form action="{S_ACTION}" method="post" name="post" onsubmit="return verify_select();">
  <!-- BEGIN searchresults -->
  <tr class="layemno">
      <td class="row1" align="center" valign="middle"><img title="{searchresults.L_TOPIC_FOLDER_ALT}" src="{searchresults.TOPIC_FOLDER_IMG}" alt="{searchresults.L_TOPIC_FOLDER_ALT}"></td>
      <td class="row1" onmouseover='this.className="row2"' onmouseout='this.className="row1"'><h2 class="topic-title">{searchresults.NEWEST_POST_IMG}{searchresults.TOPIC_TYPE}<a class="topictitle" href="{searchresults.U_VIEW_TOPIC}">{searchresults.TOPIC_TITLE}</a></h2><br />
      <span class="gensmall">{searchresults.GOTO_PAGE}</span></td>
      <td class="row3" align="center"><span class="postdetails"><a class="postdetails" href="{searchresults.U_VIEW_FORUM}">{searchresults.FORUM_NAME}</a></span></td>
      <td class="row2" align="center" valign="middle"><span class="postdetails">{searchresults.REPLIES}</span></td>
      <td class="row3" id="tacgiamt" align="center" valign="middle"><span class="name">{searchresults.TOPIC_AUTHOR}</span></td>
      <td class="row2" align="center" valign="middle"><span class="postdetails">{searchresults.VIEWS}</span></td>
      <td class="row3" align="center" valign="middle" nowrap="nowrap" onmouseover='this.className="row2"' onmouseout='this.className="row3"'><span class="postdetails">{searchresults.LAST_POST_TIME}<br />{searchresults.LAST_POST_AUTHOR} {searchresults.LAST_POST_IMG}</span></td>
      <!-- BEGIN watchsearch -->
      <td class="row1" align="center" valign="middle" nowrap="nowrap"><input type="checkbox" name="mark[]2" value="{searchresults.TOPIC_ID}" /></td>
      <!-- END watchsearch -->
  </tr>
  <!-- END searchresults -->
  <!-- BEGIN watchsearch1 -->
  <tr>
      <td class="catBottom" colspan="8" valign="middle" height="28" align="right"> <input type="submit" name="valid" value="{L_STOP_WATCH}" class="liteoption" /></td>
  </tr>
  <!-- END watchsearch1 -->
  <tr>
      <td class="catBottom" colspan="8" valign="middle" align="right"><a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a></td>
  </tr>
  </form>
</table>
<table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
  <tr>
      <td valign="top"><span class="nav">{PAGE_NUMBER}</span></td>
      <td align="right" valign="top" nowrap="nowrap"><span class="nav">{PAGINATION}</span><br />
      <span class="gensmall">{S_TIMEZONE}</span></td>
      <!-- BEGIN watchsearch1 -->
      <td align="right" valign="top" nowrap="nowrap">
      <b><span class="gensmall"><a class="gensmall" href="javascript:select_switch_search(true);">{L_MARK_ALL}</a> :: <a class="gensmall" href="javascript:select_switch_search(false);">{L_UNMARK_ALL}</a></span></b><br />
      <!-- END watchsearch1 -->
  </tr>
</table>
<table width="100%" border="0" cellspacing="2" align="center">
  <tr>
      <td align="right" valign="top">{JUMPBOX}</td>
  </tr>
</table>

Xem lý lịch thành viên

5
Re: [Share] skin Kinggame full on Thu 20 Dec - 18:40


  • Điều Hành Forum
Đào Huy Hoàng
Điều Hành Forum


CSS:


Code:
.postmain [id*="p"]{background:transparent!important}
.post a+a[href^="/u"]{display:none}#forum_rules .logo{overflow:hidden;vertical-align:top;width:100px}#forum_rules .logo img{max-width:100px}@media print{*{background-color:#fff;background-image:none;color:#000}body{margin:0}body div.pun{margin:0;width:95%}div#pun-intro{padding:0 0 1em;text-align:left}#pun-navlinks,#pun-visit,.noprint,p#pun-desc,p#pun-desc#pun-intro #pun-logo{display:none}.pun #pun-qpost,.pun .main .main-foot,.pun .main .main-head p.h2 a,.pun .main .paged-foot,.pun .main .paged-head,.pun .main .postmain .postfoot,.pun .main .postmain img,.pun .main .sig-content,.pun .main .user-ident .user-basic-info,.pun .main .user-info{display:none}.pun .main .main-head{border-bottom:1px solid #ddd}.pun .main .main-head p.h2{margin:0;padding:0}.pun .main .main-head .h2 strong{margin-left:.25em}.pun .main .posthead h2 a{margin-right:.5em}.pun .main .main-content{border:none}.pun .main .post{border:none;border-bottom:1px solid #ddd}.pun .main .post .user{float:none}.pun .pun-crumbs .crumbs{font-size:.8em}.pun .pun-crumbs .crumbs a{margin:0 1.25em 0 .5em}#pun-foot,#pun-info{display:none}}#fa_ticker_block{width:979px}body{background-color:#1c1c1c;background-image:url(http://i46.servimg.com/u/f46/15/86/65/76/page10.png);background-repeat:repeat}body.smiley-frame{background-color:#FFF!important;background-image:none!important;padding-top:0!important}.pun{background-color:transparent;background-image:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/page_m10.png);background-repeat:repeat-y;border:0 none;margin:-5px auto;min-width:979px!important;width:979px}#page-body,#pun-foot{padding:7px 30px;width:920px}.module.main{margin:0 0 30px!important}#chatbox,#chatbox_footer,#chatbox_members{background-color:#FFF}a#dangky{background-color:#f63;background-image:url(/users/2611/10/63/87/album/reg10.png);color:#FFF;cursor:pointer;height:102px;left:0;margin-left:-7px;overflow:hidden;position:fixed;text-indent:-100000px;top:15%;width:42px;z-index:999}a#dangky:hover{background-color:#82D23D;margin-left:-3px}#top-link{background:none repeat scroll 0 50% transparent;bottom:5px;color:green;font-weight:700;position:fixed;right:5px;text-decoration:none}#content{width:100%!important}.user .user-ident img{max-width:146px}.boxfmvi .tcl td{border:0 none!important}.pun .sig-content{clear:none;max-height:150px;overflow:hidden}.pun .sig-content:hover{max-height:100%}.sig-content img{max-width:100%!important}.main-content.standalone{border-color:#000 #c7c7c7 #c7c7c7 #000;border-style:solid;border-width:1px;padding:10px 15px}a,a:hover,a:link{text-decoration:none!important}a.mainmenu[href='/register']{color:#ff0!important}#pun-intro,a.mainmenu[href='/calendar'],a.mainmenu[href='/groups'],a.mainmenu[href='/privmsg?folder=inbox']{display:none}#smilies_categ p{text-align:center}.user-basic-info img{max-width:150px}#dulieupostter,#dulieutip,#left,#sapxepdulieu,#textarea_content dt,#tooltip .header,.tipchuthich{display:none}#show_color{display:block}.main-foot p,.main-head p{width:50%!important}#pun-logo{padding-right:10px}p#pun-desc{color:#FFCE30;margin-left:20px;padding:.5em 0 0 5px}#pun-foot .copyright{text-shadow:1px 1px 1px #000}blockquote{background-color:#EDF7FF!important;border:1px dashed #1A5381!important;padding:5px!important}blockquote cite{background-color:#E4E6E4;box-shadow:1px 1px 1px;display:inline!important;margin:2px 10px 2px 2px !important;padding:5px 5px 0}.pun table .tdtopics .status{margin-left:-50px}.collapse a,.collapsePost a{color:#FFF!important;font-family:monospace;font-size:18px;font-weight:700;padding:3px 8px}.collapse a:hover,.collapsePost a:hover{background-color:#000;border:3px double #72736E;padding:0 5px}.c3zplus{background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/like_b12.png) no-repeat scroll 0 0 #ECEEF5;background-position:6px 36%;background-repeat:no-repeat;border:1px solid #CAD4E7;border-radius:3px 3px 3px 3px;color:#fff!important;display:block;float:left;height:13px;margin:-4px 2px 0;padding:4px 4px 5px 24px;position:relative;text-align:left;width:25px}.c3zminus{background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/dislik15.png) no-repeat scroll #ECEEF5;background-position:6px 36%;background-repeat:no-repeat;border:1px solid #CAD4E7;border-radius:3px 3px 3px 3px;color:#fff!important;display:block;float:left;height:13px;margin:-4px 0 0;padding:4px 4px 5px 24px;position:relative;text-align:left;width:36px}.vote-button{float:left;width:60px}.c3zvau .qua,.no,.ost,.share{background-position:5px 50%;background-repeat:no-repeat;border:1px solid #C2D5E3;margin:6px 2px 0;padding:5px 8px 5px 25px}.share{background-image:url(http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/fav10.png)}.qua{background-image:url(http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/no10.gif);padding-left:29px!important}.no{padding:5px 8px}.no .vop{background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/like_b12.png) no-repeat left center;padding:0 0 0 18px}.no .vom{background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/dislik15.png) no-repeat left center;padding:0 0 0 18px}.c3zplus:hover{background-color:#ebedf4;border-color:#9dacce}.c3zminus:hover{background-color:#ebedf4;border-color:#9dacce}.ost{background-image:url(http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/f10.gif)}.Load{background:#fff url(http://i48.servimg.com/u/f48/13/58/60/43/loadaj10.gif) 50% 50% no-repeat;border:20px solid rgba(130,210,60,.3);border-radius:50px;display:none;height:50px;left:50%;margin-left:-25px;position:fixed;top:40%;width:50px}#profile-advanced-details .autobot,.main-head .h2,.main-head .h3,.main-head h1,.main-head h2,.main-head h3{color:#FF0;font-size:16px!important;font-variant:small-caps;font-weight:600!important}.pun .main-foot .h2,.pun .main-head .h2{float:left;height:18px;overflow:hidden;width:890px}.boxfmvi{border:1px solid #3CA5FB!important;margin-bottom:20px}.main .main-head{background-image:url(http://ns7.upanh.com/b5.s30.d2/6ae527a3d0aae0b07f9fa3a7f6513635_51253077.kingbeats.gif)}.boxfmvi .table thead{background-image:url(http://i36.servimg.com/u/f36/15/86/65/76/line-t10.jpg)}.boxfmvi .table th{background-color:transparent!important;color:#FFF!important;font-weight:700}.boxfmvi .table{border-collapse:separate!important}.boxfmvi .table .tcr{background-color:#E7FCFE;padding:10px 20px;width:33%!important}.boxfmvi .table .tcl{width:60%!important}.boxfmvi .table .statused td{border-color:#0D99A6!important;border-style:solid solid none none !important;padding:5px!important}.paging{background-image:url(http://i36.servimg.com/u/f36/15/86/65/76/forum_10.jpg);border:3px double #D1D1E1;box-shadow:-2px 2px 2px #C8C8C8;color:transparent;margin:0 0 4px;padding:5px 10px;width:auto}.paging a{border:0;color:#FFF!important;font-size:.9em}.paging b{border:0;color:#FF0;font-size:1.5em}#pun-head #pun-navlinks{background-color:transparent}#pun-head{background-image:url(http://ns7.upanh.com/b5.s30.d2/6ae527a3d0aae0b07f9fa3a7f6513635_51253077.kingbeats.gif);border:0 solid #136BA2;height:38px;margin:-12px -1px 20px;width:920px}.title-overview{font-size:20px;font-variant:small-caps;font-weight:700;margin-bottom:10px;padding:5px 0}.center-overview{color:#000!important}.center-overview a{background-image:none!important}.center-overview a:hover{background-image:none!important}#pun-navlinks ul{text-align:center}#pun-navlinks li{background-color:transparent;background-image:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/btn_ri11.png);background-position:right top;background-repeat:no-repeat;color:#FFF;display:inline-block;font-family:tahoma,arial,sans-serif;font-size:13px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:normal;height:32px;margin-right:5px;padding-right:10px;text-decoration:none}#pun-navlinks li:hover{background-image:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/btn_ho10.png);color:#FFFE1B;outline:medium none}#pun-navlinks li a{background-color:transparent;background-image:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/btn10.png);background-repeat:no-repeat;color:#FFF;display:inline-block;line-height:21px;margin-right:-8px!important;padding:3px 0 8px 10px}#pun-navlinks li:hover a{background-image:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/btn_ho11.png)}#tooltip .tiplFMvi{border-bottom:2px dotted #ddd;margin-bottom:5px;padding-bottom:5px}#tooltip{background:#000 url(http://i48.servimg.com/u/f48/13/58/60/43/opacit10.png);border:1px solid #ddd;border-radius:3px;color:#fff;font-family:tahoma,verdana,geneva,lucida,'lucida grande',arial,helvetica,sans-serif;font-size:12px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:normal;max-width:550px;padding:0;position:absolute;z-index:99}.hihi{background-color:#1F537B;color:#DEDFDF;font-weight:400;padding:.7em .1em}.codebox{max-width:700px}.spoiler dt{padding-left:1em}.spoiler dt:hover{background-image:url(http://i46.servimg.com/u/f46/15/86/65/76/images12.jpg);background-origin:content-box;background-position:right center;background-repeat:no-repeat;border:1px solid;color:red}.spoiler dd{margin:0;padding:0}.spoiler_content.hidden{padding:1em}.avatarthum img{height:70px!important;padding-right:10px}.pun .user{margin-top:0!important;overflow:visible;padding:0;width:13em}.cl dt{width:75px}.cl dt span{color:#000!important}.cl dd{width:110px}.cl dd,.cl dt{float:left;height:1.6em;line-height:1.6em}.useravatar img{background-color:#F5F5F5;border-bottom:2px solid;border-radius:3px;border-right:2px solid;padding:5px;width:120px}.morelink a{padding-right:13px}.pun .post .user,.pun .postfoot{margin-left:-13em!important;position:relative}.pun .postmain{margin-left:13em!important}.main .main-foot,.main .main-head{border:0 none}.closeWIndowF{background-color:transparent;color:red;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:20px;font-variant:small-caps;font-weight:700;letter-spacing:-1px;opacity:1;padding:5px;text-decoration:none;text-shadow:0 0 9px #eee 3px 0 1px #131313;text-transform:capitalize}.user .status{color:green;float:right;height:18px;margin-bottom:-3px;overflow:hidden;padding-right:20px;width:250px}.user-ident .posthead{background-color:#F5F5F5;font-size:14px;height:22px;left:0;padding:5px 0 0;position:absolute;text-align:center;top:-28px;width:155px}.user-ident .userInfoF{background:none repeat scroll 0 0 #fff;border:1px solid #cdcdcd;box-shadow:2px 2px 3px #ccc;display:none;left:-2px;padding:15px 0 15px 10px;position:absolute;top:-1px;width:510px;z-index:301}.user-ident .user-info{float:right;width:370px}.user-ident .manuUserF{border-bottom:1px dashed;float:left;margin-bottom:5px;position:relative;width:350px}.user-ident .morelink{border-top:1px dashed;float:left;padding-top:5px;text-align:center;width:350px}.pun .postfoot .user-contact{float:none;left:-.7em;position:absolute;text-align:center;width:13em;z-index:99}.fmviToggle .h2{width:850px!important}.fmviToggle .h2 a,.fmviToggle .h2 a:link{color:#DEDFDF!important}.fmviToggle .listVer4{list-style-type:decimal-leading-zero;padding:10px 40px}.greenBgT{background-color:#0E3709!important;margin-top:10px}.greenBgT h1{color:#FFF!important}#sapxepFMvi span{color:#026DA6;font-family:Tahoma;font-size:1.2em;font-weight:700;padding:0 10px 0 30px}#find_user,#jqmHide,#sapxepFMvi .button,input[type="reset"],input[type="submit"]{background-color:#0161A4!important;border-bottom:2px solid #000!important;border-radius:3px 3px 3px 3px;border-right:2px solid #000!important;color:#FFF!important;cursor:pointer;float:right;font-family:Verdana;font-size:1em!important;font-weight:bolder;margin-top:-10px;padding:5px!important;text-shadow:1px 2px 1px #000}#sapxepFMvi .button:hover,input[type="reset"]:hover,input[type="submit"]:hover{background-color:#000!important;color:#1BD5FF!important;text-shadow:-1px 1px 5px #FFF}#sapxepFMvi .button:active,input[type="reset"]:active,input[type="submit"]:active{background-color:#045C06!important;text-shadow:-1px -2px -1px #000}#sapxepFMvi{background-color:#DEDEDE;margin-bottom:20px;padding:15px 20px 10px 5px}#smiley-box iframe{height:150px}#textarea_content dd{margin-left:0!important}input[type="reset"],input[type="submit"]{float:none!important}#smilies_categ{padding:10px 0}#smiley-box{border:3px dotted #0C5A89;padding:5px;width:100%!important}div.posting-block{border:3px dotted #207B0D;float:left;margin-right:-3px;margin-top:7px;padding:0 0 0 10px;width:100%}div.posting-block #text_editor_iframe,div.posting-block #text_editor_textarea{height:370px!important;width:100%!important}#text_editor_controls{margin:0!important;width:100%!important}#quick_reply .frm-buttons{text-align:center}button.button2,input.button2{background:none repeat scroll 0 0 #D0D0D0;border:1px outset #B0B0B0;color:#000;cursor:pointer;font-size:11px!important;height:25px!important;padding:1px 2px!important;vertical-align:middle!important;width:auto!important}#bookmarks{float:none;margin-top:20px;text-align:center}#bookmarks a{border:1px solid;box-shadow:-2px -2px 2px #4B4646;height:30px!important;margin:0 10px!important;padding-bottom:4px;text-align:center;vertical-align:middle!important;width:20px!important}#bookmarks a:hover{box-shadow:-2px -2px 2px red}#bookmarks a:active{box-shadow:-2px -2px 2px #000}#blog_comments{border:0 none!important;width:100%!important}#blog_comments .post .postbody span{display:block;font-size:12px;margin-top:5px;padding-top:5px}.nonchange,.nonchange span{display:inline!important;margin:0;padding:0}#blog_comments .post .postbody{border:1px solid #DFDFDF;border-radius:3px 3px 3px 3px;box-shadow:0 1px 2px rgba(0,0,0,0.1);margin-left:70px;padding:10px;position:relative;width:90%!important}.blog_comment-avatar{background-color:#FFF;border:1px solid #DFDFDF;border-radius:3px 3px 3px 3px;box-shadow:0 0 5px #EBEBEB;display:block;float:left;height:auto;margin-right:10px;padding:2px;width:50px}.blog_comment-avatar img{background-color:#FFF;border:0 none;margin:0;min-height:50px;vertical-align:middle;width:50px}#blog_comments .post{border:0 none!important;clear:both;margin-bottom:15px;padding:0;position:relative}span.comment-number,span.comment-time{color:#888;font-size:11px!important;position:absolute;right:40px;top:0}.comment-content{border-top:1px solid #DFDFDF}#blog_comments .post span.dialog{background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/dialog11.png) no-repeat scroll 0 0 transparent;height:20px;left:-10px;position:absolute;top:0;width:10px}.comment-number img{padding:2px;position:absolute;right:0}.comment-number{cursor:pointer;right:10px!important}.comment-number img.dropP{background-color:#FFF;border-color:#09A2E8;border-style:solid solid none;border-width:1px;z-index:100}.dropMenuP{background-color:#FFF;border:1px solid #09A2E8;display:none;padding:0 5px;position:absolute;right:10px;top:30px}#quanlylist{border:2px solid #EAEAEA;padding:10px!important;width:276px}#quanlylist p{background-color:#8B8B8B;border:1px solid #807F7F;color:#FFF;font-variant:small-caps;margin:7px -12px;padding:3px 10px;text-shadow:1px 1px 1px #000;width:278px}.leftStats{float:left;margin-left:-71px;position:absolute;vertical-align:middle;width:60px}.rightStats{border-left:2px solid #CFC9C9;margin:0 10px 5px 70px;max-height:300px;min-height:50px;overflow-x:hidden;overflow-y:auto;padding-left:10px;width:828px}.starsTitle{background-color:#BFBFBF;background-image:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/gradie11.gif);border:0 none;color:#F8FF04;font-family:Comic Sans MS;font-variant:small-caps;font-weight:700;height:1.4em;padding:5px;text-shadow:1px 1px 1px #000}.jqDrag{width:398px}.popup{margin:.5em;min-width:434px;width:434px!important}.FMvi-like em{display:none}.post .post-options{height:22px;position:relative}.FMvi-like .nolikeplus{float:left}.large_textbutton{background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/newbtn10.png) repeat-x scroll left top #0b1c30;border:0 none;border-radius:10px 10px 10px 10px;box-shadow:0 3px 8px #DDD;clear:left;color:#FFF!important;display:block;float:right;font-family:Arial,sans-serif;font-size:16px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:normal;margin-left:10px;margin-top:-2px;padding:4px 15px;position:relative}.small_textbutton{background-color:#0b1c30;border:0 none;border-radius:3px 3px 3px 3px;box-shadow:1px 1px 1px #DDD;clear:left;color:#FFF!important;display:block;float:right;font-family:Arial,sans-serif;font-size:11px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:normal;margin:2px!important;padding:2px 4px;position:relative}.large_textbutton span{display:inline;font-size:15px;font-weight:700}.large_textbutton:hover,.small_textbutton:hover{background-color:#037730;text-shadow:1px 1px 1px #000}.large_textbutton:active,.small_textbutton:active{background-color:#000}#mudimPanel{-moz-box-shadow:5px 5px 5px #000;-moz-opacity:.9;-moz-transition:all 2s ease;-webkit-box-shadow:5px 5px 5px #000;-webkit-transition:all 2s ease;background:#FFF url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/go1010.jpg) no-repeat right center!important;bottom:-100px!important;box-shadow:5px 5px 5px #000;filter:alpha(opacity=90);font-size:9px!important;font-weight:700;height:47px!important;left:-333px!important;opacity:.9;padding:4px 26px 4px 4px !important;vertical-align:middle;width:330px!important}#mudimPanel:hover{-moz-opacity:1;-moz-transition:all 1s ease;-webkit-transition:all 1s ease;filter:alpha(opacity=100);left:0!important;opacity:1}.fancybox-tmp iframe,.fancybox-tmp object{margin:0;padding:0;vertical-align:top}.fancybox-wrap{left:0;position:absolute;top:0;z-index:1002}.fancybox-outer{-moz-border-radius:4px;-webkit-border-radius:4px;background:#f9f9f9;border-radius:4px;color:#444;margin:0;padding:0;text-shadow:none}.fancybox-opened{z-index:1003}.fancybox-opened .fancybox-outer{-moz-box-shadow:0 10px 25px rgba(0,0,0,0.5);-webkit-box-shadow:0 10px 25px rgba(0,0,0,0.5);box-shadow:0 10px 25px rgba(0,0,0,0.5)}.fancybox-inner{height:100%;margin:0;outline:none;overflow:hidden!important;padding:0;position:relative;width:100%}.fancybox-error{color:#444;font-family:"Helvetica Neue",Helvetica,Arial,sans-serif;font-size:14px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:normal;line-height:20px;margin:0;padding:10px}.fancybox-iframe,.fancybox-image{border:0;display:block;height:100%;margin:0;padding:0;vertical-align:top;width:100%}.fancybox-image{max-height:100%;max-width:100%}#fancybox-loading{background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/fancyb10.gif);cursor:pointer;height:42px;left:50%;margin-left:-21px;margin-top:-21px;opacity:.8;position:fixed;top:50%;width:42px;z-index:1010}.fancybox-close,.fancybox-next span,.fancybox-prev span{background-image:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/fancyb10.png)}.fancybox-close{cursor:pointer;height:36px;position:absolute;right:-18px;top:-18px;width:36px;z-index:1004}.fancybox-next,.fancybox-prev{background:transparent url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/blank10.gif);cursor:pointer;height:100%;position:absolute;top:0;width:40%;z-index:1003}.fancybox-prev{left:0}.fancybox-next{right:0}.fancybox-next span,.fancybox-prev span{cursor:pointer;height:36px;left:-9999px;margin-top:-18px;position:absolute;top:50%;width:36px;z-index:1003}.fancybox-prev span{background-position:0 -36px}.fancybox-next span{background-position:0 -72px}.fancybox-prev:hover span{left:20px}.fancybox-next:hover span{left:auto;right:20px}.fancybox-tmp{left:-9999px;overflow:visible;padding:0;position:absolute;top:-9999px;visibility:hidden}#fancybox-overlay{background:#000;display:none;left:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;z-index:999}.fancybox-title{display:none}.fancybox-title-float-wrap{bottom:0;margin-bottom:-35px;position:absolute;right:50%;text-align:center;z-index:999}.fancybox-title-float-wrap .child{-moz-border-radius:15px;-webkit-border-radius:15px;background:rgba(0,0,0,0.8);border-radius:15px;color:#FFF;display:inline-block;font-weight:700;line-height:24px;margin-right:-100%;padding:2px 20px;text-shadow:0 1px 2px #222;white-space:nowrap}.fancybox-title-outside-wrap{color:#fff;margin-top:10px;position:relative}.fancybox-title-inside-wrap{margin-top:10px}.fancybox-title-over-wrap{background:rgba(0,0,0,.8);bottom:0;color:#fff;left:0;padding:10px;position:absolute}#fancybox-buttons{left:0;position:fixed;width:100%;z-index:1005}#fancybox-buttons.top{top:10px}#fancybox-buttons.bottom{bottom:10px}#fancybox-buttons ul{-moz-box-shadow:0 1px 3px #000,0 0 0 1px rgba(0,0,0,.7),inset 0 0 0 1px rgba(255,255,255,.05);-webkit-box-shadow:0 1px 3px #000,0 0 0 1px rgba(0,0,0,.7),inset 0 0 0 1px rgba(255,255,255,.05);background:#111 0 0 50% 50% 100%;border-radius:3px;display:block;height:30px;list-style:none;margin:0 auto;padding:0;width:170px}#fancybox-buttons ul li{float:left;margin:0;padding:0}#fancybox-buttons a{background-image:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/fancyb11.png);background-repeat:no-repeat;display:block;height:30px;outline:none;text-indent:-9999px;width:30px}#fancybox-buttons a.btnPrev{background-position:6px 0;width:32px}#fancybox-buttons a.btnNext{background-position:-33px 0;border-right:1px solid #3e3e3e}#fancybox-buttons a.btnPlay{background-position:0 -30px}#fancybox-buttons a.btnPlayOn{background-position:-30px -30px}#fancybox-buttons a.btnToggle{background-position:3px -60px;border-left:1px solid #111;border-right:1px solid #3e3e3e;width:35px}#fancybox-buttons a.btnToggleOn{background-position:-27px -60px}#fancybox-buttons a.btnClose{background-position:-57px 0;border-left:1px solid #111;width:38px}#fancybox-buttons a.btnDisabled{cursor:default;opacity:.5}.fancybox-next:hover,.fancybox-opened .fancybox-title,.fancybox-prev:hover{visibility:visible}.post-entry .entry-content img{max-width:650px}.iconPlayer{background:url(//ssl.gstatic.com/s2/tt/images/play-overlay.png) no-repeat scroll center center transparent;left:140px;opacity:.8;padding:40px!important;position:absolute;top:-155px;z-index:99}#loginFancy{height:50px;position:absolute;right:-331px;top:-1px;width:305px}#loginFancy .logi{font-size:10px!important;height:52px!important;line-height:7px!important}#loginFancy .user_login_form{text-align:left}#loginFancy p{padding:5px;position:relative;width:269px}#loginFancy .mainoption{border:0;border-radius:0;font-style:normal!important;font-weight:500;margin-top:-5px;padding:4px 2px important}#loginFancy .post{left:80px;position:absolute;width:90px}#loginFancy .Rlogin{position:absolute;right:0}#pun-legend{padding-bottom:50px}#pun-legend .nguon{background-color:#ffeb90;box-shadow:-2px 2px 2px #c8c8c8;clear:both;display:inline-block;margin:20px 30px;padding:20px}.pun .post{background:url(http://i36.servimg.com/u/f36/15/86/65/76/profil10.png)repeat;border:1px solid #DDD;box-shadow:0 2px 2px #1F6597;margin-bottom:30px}.amature,.guestwarn{-moz-border-radius:8px;-moz-box-shadow:5px 5px 5px #191919;-moz-opacity:.88;-webkit-border-radius:8px;-webkit-box-shadow:5px 5px 5px #191919;background:url(http://i45.servimg.com/u/f45/16/55/90/36/screen10.jpg);box-shadow:5px 5px 5px #191919;color:#fff;filter:alpha(opacity=88);font-size:12px;max-height:15px;max-width:400px;opacity:.88;padding:10px 15px;position:fixed;right:0;top:0;z-index:10}#specificatii{-moz-border-radius:10px;-webkit-border-radius:10px;background:#029624;border-radius:10px;color:#fff;float:center;list-style-type:none;margin:5px 0;padding:5px;text-shadow:1px 1px 0 #000;width:90%}#pun-about,.boxfmvi .tc2,.boxfmvi .tcr{background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/alt210.gif) repeat scroll 0 0 #F4F4F4!important}.postmain [id*="p"]{background:transparent!important}.post a+a[href*="/u"]{display:none}a[href="/u288"]+.postmain{background:url(http://i46.servimg.com/u/f46/15/86/65/76/bgrnew10.jpg)}a[href="/u3698"]+.postmain{background:url(http://i46.servimg.com/u/f46/15/86/65/76/kenshi10.png) no-repeat;background-color:#fff}a[href="/u42527"]+.postmain{background:url(http://i46.servimg.com/u/f46/15/86/65/76/00110.gif)}a[href="/u20917"]+.postmain{background:url(http://i42.servimg.com/u/f42/17/32/48/47/fgfgfg10.jpg) no-repeat;background-color:#fff}a[href="/u57224"]+.postmain{background:url(http://dl.glitter-graphics.net/pub/804/804261s5734qt18i.gif) repeat;background-color:#fff}a[href="/u18439"]+.postmain{background:url(http://i46.servimg.com/u/f46/15/86/65/76/nhox10.jpg) no-repeat;background-color:#fff}a[href="/u24896"]+.postmain{background:url(http://i46.servimg.com/u/f46/15/86/65/76/heart410.gif) repeat;background-color:#fff}a[href="/u63903"]+.postmain{background:url(http://i46.servimg.com/u/f46/15/86/65/76/cool10.jpg)}a[href="/u29850"]+.postmain{background:url(http://i46.servimg.com/u/f46/15/86/65/76/maybay10.jpg)}a[href="/u48761"]+.postmain{background:url(http://i46.servimg.com/u/f46/15/86/65/76/0910.jpg)}a[href="/u61013"]+.postmain{background:url(http://i36.servimg.com/u/f36/15/86/65/76/gala10.jpg)}a[href="/u71692"]+.postmain{background:url(http://i46.servimg.com/u/f46/15/86/65/76/maybay10.gif) repeat;background-color:#fff}a[href="/u50384"]+.postmain{background:url(http://i46.servimg.com/u/f46/15/86/65/76/0910.jpg)}a[href="/u58645"]+.postmain{background:url(http://i36.servimg.com/u/f36/15/86/65/76/00110.jpg)}a[href="/u50295"]+.postmain{background:url(http://i36.servimg.com/u/f36/15/86/65/76/maybay10.gif) repeat;background-color:#fff}a[href="/u25112"]+.postmain{background:url(http://i36.servimg.com/u/f36/15/86/65/76/likkit10.gif)}a[href="/u12962"]+.postmain{background:url(http://i36.servimg.com/u/f36/15/86/65/76/dark10.jpg)}a[href="/u3698"]{background-image:url(http://i36.servimg.com/u/f36/15/86/65/76/kg-mau22.gif);background-position:10px 50%}a[href="/u18439"]{background-image:url(http://i36.servimg.com/u/f36/15/86/65/76/kg-mau17.gif);background-position:10px 50%}a[href="/u42527"]{background-image:url(http://i36.servimg.com/u/f36/15/86/65/76/kg-mau11.gif);background-position:10px 50%}a[href="/u50384"]{background-image:url(http://i36.servimg.com/u/f36/15/86/65/76/kg-mau18.gif);background-position:10px 50%}a[href="/u74904"]{background-image:url(http://i42.servimg.com/u/f42/17/32/48/47/dgdfgd10.gif);background-position:10px 50%}a[href="/u50295"]{background-image:url(http://i42.servimg.com/u/f42/17/32/48/47/dgdfgd10.gif);background-position:10px 50%}.tenccm,.tenltp{float:left;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;text-transform:capitalize;white-space:nowrap;width:100%}.tabs{background:#e5effe;border-bottom:1px solid #b4d0f3;margin:0 0 15px;padding:0 0 31px}.tabs li{border-right:1px solid #b4d0f3;float:left;font-size:11px;height:30px;line-height:30px;list-style:none}.tabs li.current{background:#FFF;font-weight:700;height:32px}.mainbox{background:#FFF;border:1px solid #9DB3C5;margin-bottom:6px;padding:1px}.mainbox table{width:100%}#dhtmlpointer,#dhtmltooltip{left:-300px;position:absolute;top:0;visibility:hidden;z-index:999}#dhtmltooltip{-moz-border-radius:6px;-moz-opacity:.8;-webkit-border-radius:6px;background-color:#fff;border:#666 2.4px solid;filter:alpha(opacity=80);font-family:Arial;font-size:9pt;max-width:340px;opacity:.8;padding:10px;text-align:left;width:expression(document.body.clientWidth>340?"340px":"auto")}.popmenubutton a{background-image:url(http://illiweb.com/fa/invision/menu_action_down.gif);background-position:98% 50%;background-repeat:no-repeat;font-size:11px;font-weight:700;padding:2px 16px 2px 8px;text-align:center;text-decoration:none;white-space:nowrap}.popupmenu{background-color:#fff;border:1px solid #d0d0d0;font-size:11px;list-style:none;min-width:200px;width:220px}.member .popupmenu{position:absolute;z-index:999}.popupmenu .avatar{background:url(http://illiweb.com/fa/invision/pp-blank-thumb-50px.png) no-repeat;background-color:#fff;border:1px solid #666;float:right;height:50px;margin:5px;width:50px}.popupmenu .avatar img{display:block;height:50px;width:50px}.popupmenu ul{list-style:none;padding:.3em}.popupmenu li{background-color:#fff;background-image:url(http://illiweb.com/fa/invision/menu_item.gif);background-position:2px 50%;background-repeat:no-repeat;border-bottom:1px solid #d0d0d0;display:block;font-size:11px;padding:.1em;text-decoration:none;white-space:nowrap}.popupmenu li a{text-decoration:none}.popup .popup-msg{margin:.5em}.memberlist fieldset{padding:1em}.borderwrap.member-list{margin-bottom:4em}.member{background-color:#fff;border:1px solid #979ba0;float:left;height:90px;margin-bottom:10px;margin-right:10px;padding:5px;width:22%}.member-list .popmenubutton{height:auto;width:100%}* html .member span.membername{float:left;word-wrap:break-word!important}*+ html .member span.membername{float:left;white-space:normal;word-wrap:break-word!important}.member-list .popmenubutton .mini-avatar{background:url(http://illiweb.com/fa/invision/pp-blank-thumb-38px.png) no-repeat;background-color:#fff;border:1px solid #222;display:block;float:right;height:38px;margin:5px;width:38px}.member .popupmenu li{background-image:none}.member-list .popmenubutton .mini-avatar img{height:38px;width:38px}.member p{color:gray;font-size:10px;height:7em;overflow:auto}div.borderwrap .member-list{background-color:#c4c4c4;border:none;padding:5px}ul.popupmenu li.popupmenu-category{background-color:#c4c4c4;color:#464c55}.popmenubutton-new-out{float:none;margin:0 auto;padding:.3em 0;width:15em}.popmenubutton-new-out a{background-color:#e4e6e9;text-align:left}.member .popmenubutton-new-out a{border:1px solid #c6ccd4}.popmenubutton{margin:-1px auto}#mask{background-color:#000;display:none;left:0;position:absolute;top:0;z-index:998}#boxes .window{display:none;left:0;margin-top:0;padding:10px;position:absolute;top:0;width:512px;z-index:999}#boxes,#dialog{background-color:#fff;margin:10px;width:512px}
      .fade {
        display:inline-block;
        background: -moz-linear-gradient(left, rgb(255,255,225) 0%, rgba(255,255,225,0) 100%);
        background-image: -webkit-gradient(linear, left top, right top, color-stop(0.00, rgb(255,255,225)), color-stop(1.00, rgba(255,255,225,0)));
        filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr=#ffffe1, endColorstr=#00ffffe1, GradientType=1);
        -ms-filter: "progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr=#ffffe1, endColorstr=#00ffffe1, GradientType=1)";
      }
      .blur {
        display:inline-block;
        color:#ddd;
        text-shadow: 0 0 2px #aaaaaa;
        text-shadow: 0 0 4px #aaaaaa;
        text-shadow: 0 0 6px #aaaaaa;
        -ms-filter: "progid:DXImageTransform.Microsoft.Blur(pixelradius=2)";
        filter:
            progid:DXImageTransform.Microsoft.MotionBlur(strength=1,direction=310)
            progid:DXImageTransform.Microsoft.Blur(pixelradius=2);
      }
      .flipH {
        display:inline-block;
        -moz-transform:scale(-1,1);
        -o-transform:scale(-1,1);
        -webkit-transform:scale(-1,1);
        transform:scale(-1,1);
        -ms-filter: "progid:DXImageTransform.Microsoft.Matrix(M11=-1, M12=0, M21=0, M22=1, SizingMethod='auto expand')";
        filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.Matrix(
            M11=-1,
            M12=0,
            M21=0,
            M22=1,
            SizingMethod="auto expand");
      }
      .flipV {
        display:inline-block;
        -moz-transform:scale(1,-1);
        -o-transform:scale(1,-1);
        -webkit-transform:scale(1,-1);
        transform:scale(1,-1);
        -ms-filter: "progid:DXImageTransform.Microsoft.Matrix(M11=1, M12=0, M21=0, M22=-1, SizingMethod='auto expand')";
        filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.Matrix(
            M11=1,
            M12=0,
            M21=0,
            M22=-1,
            SizingMethod="auto expand");
      }

/* code? lastoppic-------------------------------------------------------------*/
.tabs { margin: 0; padding: 0;}
.tabs { padding-bottom: 31px; margin-bottom: 15px; background: #e5effe; border-bottom: 1px solid #b4d0f3; }
.tabs li { list-style: none;float: left; line-height: 30px; border-right: 1px solid #b4d0f3; height: 30px; font-size: 11px;}
.tabs li.current { background: #FFF; height: 32px; font-weight: bold; }
.mainbox { background: #FFF; border: 1px solid #9DB3C5; margin-bottom: 6px; padding: 1px;}
.mainbox table { width: 100%; }
#dhtmlpointer, #dhtmltooltip
{
  z-index: 999;
  left: -300px; top:0px;
  visibility: hidden;
  position: absolute;
}
#dhtmltooltip
{
  border: #666 2.4px solid;
  -moz-opacity: 0.8;
  opacity: 0.8;
  filter: alpha(opacity=80);
  -moz-border-radius: 6px;
  -webkit-border-radius: 6px;
  padding: 10px;
  font-size: 9pt;
  font-family: Arial;
  background-color: white;
  width: auto;
  max-width: 340px;
  width:expression( document.body.clientWidth > 340? "340px": "auto" );
  text-align:left;
}
/* Notes ver2*/

.noteinfo{box-shadow:0 0 20px #080808;border-radius:10px;background-color:#00D0FF;background-image:url(http://i46.servimg.com/u/f46/15/86/65/76/alerts10.gif)}

.itemCount.alert {
background: #E03030;
color: white;
box-shadow: 2px 2px 5px rgba(0,0,0, 0.25);
-webkit-box-shadow: 2px 2px 5px rgba(0,0,0, 0.25);
-moz-box-shadow: 2px 2px 5px rgba(0,0,0, 0.25);
-khtml-box-shadow: 2px 2px 5px rgba(0,0,0, 0.25);
-webkit-box-shadow: 2px 2px 5px rgba(0,0,0, 0.25);
-moz-box-shadow: 2px 2px 5px rgba(0,0,0, 0.25);
-khtml-box-shadow: 2px 2px 5px rgba(0,0,0, 0.25);
}
   

 
/*CBKG*/
#chatbox_members ul li a span:before{display: none!important;}
#chatbox p a span:before{display: none!important;}
 
#chatbox [style="font-style:italic"]::after {
content: "Sin Mời Đăng Nhập lại";
font-size: 12px;
}

      .fade {
         display:inline-block;
         background: -moz-linear-gradient(left, rgb(255,255,225) 0%, rgba(255,255,225,0) 100%);
         background-image: -webkit-gradient(linear, left top, right top, color-stop(0.00, rgb(255,255,225)), color-stop(1.00, rgba(255,255,225,0)));
         filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr=#ffffe1, endColorstr=#00ffffe1, GradientType=1);
         -ms-filter: "progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr=#ffffe1, endColorstr=#00ffffe1, GradientType=1)";
      }
      .blur {
         display:inline-block;
         color:#ddd;
         text-shadow: 0 0 2px #aaaaaa;
         text-shadow: 0 0 4px #aaaaaa;
         text-shadow: 0 0 6px #aaaaaa;
         -ms-filter: "progid:DXImageTransform.Microsoft.Blur(pixelradius=2)";
         filter:
            progid:DXImageTransform.Microsoft.MotionBlur(strength=1,direction=310)
            progid:DXImageTransform.Microsoft.Blur(pixelradius=2);
      }
      .flipH {
         display:inline-block;
         -moz-transform:scale(-1,1);
         -o-transform:scale(-1,1);
         -webkit-transform:scale(-1,1);
         transform:scale(-1,1);
         -ms-filter: "progid:DXImageTransform.Microsoft.Matrix(M11=-1, M12=0, M21=0, M22=1, SizingMethod='auto expand')";
         filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.Matrix(
            M11=-1,
            M12=0,
            M21=0,
            M22=1,
            SizingMethod="auto expand");
      }
      .flipV {
         display:inline-block;
         -moz-transform:scale(1,-1);
         -o-transform:scale(1,-1);
         -webkit-transform:scale(1,-1);
         transform:scale(1,-1);
         -ms-filter: "progid:DXImageTransform.Microsoft.Matrix(M11=1, M12=0, M21=0, M22=-1, SizingMethod='auto expand')";
         filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.Matrix(
            M11=1,
            M12=0,
            M21=0,
            M22=-1,
            SizingMethod="auto expand");
      }
/* Khung viền trả lời */
#text_editor_textarea, textarea{
padding: 3px;
background: white;
border: 2px solid #088A08;
-moz-border-radius: 7px;
-webkit-border-radius: 7px;
-moz-box-shadow: 0px 0px 5px black;
-webkit-box-shadow: 0px 0px 5px black;
box-shadow: 0px 0px 5px black;
}

/*code? 3d */
a[href="/u"] {
text-shadow: 0 0 0.2em yellow, 0 0 0.2em yellow, 0 0 0.2em yellow;
color: rgb(255, 255, 255);
}
 a[href="/u2"] {
text-shadow: 0 0 0.2em red, 0 0 0.2em red, 0 0 0.2em red;

}
a[href="/u760000"] {font-family: Comic Sans Ms;}
body {
color: #2516AD;
font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;
font-size: 12px;
}

/* code? nền name */
a[href="/u"] {
background-image: url('http://gif.vn520.org/imgz/style_glitter_97.gif'); background-position: 10px 50%;
}
  a[href="/u9"] {
background-image: url('http://uphinh.ssc.vn/images/763glitter_200.gif'); background-position: 10px 50%;
}
/* code? nền bĂ i viết */
a[href="/u12000000"]+.postmain{background:url(http://www.taochu.com/backgrounds/cute/thumbs/taochu_bgr_99.gif.thumb.jpg)}
  a[href="/u33000000"]+.postmain{background:url(http://www.taochu.com/backgrounds/taochu_bgr_115.gif)}
/* Icon trÆ°á»›c vĂ  sau name */
a[href="/u1"] span:before{content:url(http://i24.servimg.com/u/f24/15/54/64/05/admin12.gif) no-repeat scroll center center transparent !important}
  a[href="/u11"] span:before{content:url(http://i48.servimg.com/u/f48/17/88/27/76/untitl15.gif) no-repeat scroll center center transparent !important}
  a[href="/u2"] span:before{content:url(http://i24.servimg.com/u/f24/15/54/64/05/admin12.gif) no-repeat scroll center center transparent !important}
/* Bá»™️ gõ forum */
#mudimPanel {-webkit-transition: all 2s ease; -moz-transition: all 2s ease;
background: white url('http://www.c3zone.net/users/2611/10/63/87/album/go10.jpg') no-repeat right center!important;
-moz-opacity: 0.9; opacity: 0.9; filter: alpha(opacity=90);
bottom: 9px!important;
left: -333px!important;
width: 330px!important;
height: 47px!important;
padding: 4px 26px 4px 4px!important;
font-size: 9px!important;
font-weight: bold;
vertical-align: middle;
-moz-box-shadow: 5px 5px 5px black;
-webkit-box-shadow: 5px 5px 5px black;
box-shadow: 5px 5px 5px black;
}
#mudimPanel:hover {
-webkit-transition: all 1s ease;-moz-transition: all 1s ease;
-moz-opacity: 1;opacity: 1;filter: alpha(opacity=100);
left: 0!important;
}
/* code? menber body */
popmenubutton a {
 
/*display: block;
  */
padding: 2px 16px 2px 8px;
  background-image: url('http://illiweb.com/fa/invision/menu_action_down.gif');
  background-vị trĂ­ 98% 50%;
  background-repeat: no-repeat;
  font-size: 11px;
  font-weight: bold;
  text-align: center;
  white-space: nowrap;
  text-decoration: none;
  }

.popupmenu {
  list-style: none;
  min-width: 200px;
  width:220px;
  font-size: 11px;
  }
.member .popupmenu {
  vị trĂ­ absolute;
  z-index: 999;
  }
.popupmenu .avatar {
  float: right;
  margin: 5px;
  width: 50px;
  height: 50px;
  background: url('http://illiweb.com/fa/invision/pp-blank-thumb-50px.png') no-repeat;
  }
.popupmenu .avatar img {
  display: block;
  width: 50px;
  height: 50px;
  }
.popupmenu ul {
  padding: 0.3em;
  list-style: none;
  }

.popupmenu li {
  display: block;
padding: 0.1em 0.1em;
  background-image: url('http://illiweb.com/fa/invision/menu_item.gif');
  background-repeat: no-repeat;
  background-vị trĂ­ 2px 50%;
  text-decoration: none;
  white-space: nowrap;
 font-size:11px;
  }
.popupmenu li a {
  text-decoration: none;
  }

.popup {
  margin: 0.5em;
  }
.popup .popup-msg {
  margin: 0.5em;
  }
/*Memberlist*/
.memberlist fieldset {
  padding: 1em;
  }
.borderwrap.member-list {
  margin-bottom: 4em;
  }

.member {
  float: left;
  width: 22%;
  margin-right: 10px;
  margin-bottom: 10px;
  padding: 5px;
  }
.member-list .popmenubutton {
  width: 100%;
  height: auto;
  }
* html .member span.membername {
  float: left;
  word-wrap: break-word !important;
  }
*  html .member span.membername {
  float:left;
  word-wrap: break-word !important;
  white-space: normal;
  }
.member-list .popmenubutton .mini-avatar {
  display: block;
  float: right;
  margin: 5px;
  background: url('http://illiweb.com/fa/invision/pp-blank-thumb-38px.png') no-repeat;
  width: 38px;
  height: 38px;
  }
.member .popupmenu li {
  background-image: none;
  }
.member-list .popmenubutton .mini-avatar img {
  width: 38px;
  height: 38px;
  }
.member p {
  font-size: 10px;
  height: 7em;
  overflow: auto;
  }
div.borderwrap .member-list {
  padding: 5px;
  border: none;
  }

.popupmenu {
  background-color: #fff;
  border: 1px solid #d0d0d0;
  }
.popupmenu .avatar {
  border: 1px solid #666666;
  background-color: #ffffff;
  }
.popupmenu li {
  background-color: #fff;
  border-bottom: 1px solid #d0d0d0;
  }
ul.popupmenu li.popupmenu-category {
  background-color: #c4c4c4;
  color: #464c55;
  }
      .fade {
         display:inline-block;
         background: -moz-linear-gradient(left, rgb(255,255,225) 0%, rgba(255,255,225,0) 100%);
         background-image: -webkit-gradient(linear, left top, right top, color-stop(0.00, rgb(255,255,225)), color-stop(1.00, rgba(255,255,225,0)));
         filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr=#ffffe1, endColorstr=#00ffffe1, GradientType=1);
         -ms-filter: "progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr=#ffffe1, endColorstr=#00ffffe1, GradientType=1)";
      }
      .blur {
         display:inline-block;
         color:#ddd;
         text-shadow: 0 0 2px #aaaaaa;
         text-shadow: 0 0 4px #aaaaaa;
         text-shadow: 0 0 6px #aaaaaa;
         -ms-filter: "progid:DXImageTransform.Microsoft.Blur(pixelradius=2)";
         filter:
            progid:DXImageTransform.Microsoft.MotionBlur(strength=1,direction=310)
            progid:DXImageTransform.Microsoft.Blur(pixelradius=2);
      }
      .flipH {
         display:inline-block;
         -moz-transform:scale(-1,1);
         -o-transform:scale(-1,1);
         -webkit-transform:scale(-1,1);
         transform:scale(-1,1);
         -ms-filter: "progid:DXImageTransform.Microsoft.Matrix(M11=-1, M12=0, M21=0, M22=1, SizingMethod='auto expand')";
         filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.Matrix(
            M11=-1,
            M12=0,
            M21=0,
            M22=1,
            SizingMethod="auto expand");
      }
      .flipV {
         display:inline-block;
         -moz-transform:scale(1,-1);
         -o-transform:scale(1,-1);
         -webkit-transform:scale(1,-1);
         transform:scale(1,-1);
         -ms-filter: "progid:DXImageTransform.Microsoft.Matrix(M11=1, M12=0, M21=0, M22=-1, SizingMethod='auto expand')";
         filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.Matrix(
            M11=1,
            M12=0,
            M21=0,
            M22=-1,
            SizingMethod="auto expand");
      }
 
/* tabs-------------------------------------------------------------*/
.tabs { margin: 0; padding: 0;}
.tabs { padding-bottom: 31px; margin-bottom: 15px; background: #E5EFFE; border-bottom: 1px solid #b4d0f3; }
.tabs li { list-style: none;float: left; line-height: 30px; border-right: 1px solid #b4d0f3; height: 30px; font-size: 11px;}
.tabs li.current { background: #FF0000; height: 32px; font-weight: bold; }
.mainbox { background: #FF0000; border: 1px solid #9DB3C5; margin-bottom: 6px; padding: 1px;}
.mainbox table { width: 100%; }
#dhtmlpointer, #dhtmltooltip
{
  z-index: 999;
  left: -300px; top:0px;
  visibility: hidden;
  position: absolute;
}
#dhtmltooltip
{
  border: #666 2.4px solid;
  -moz-opacity: 0.8;
  opacity: 0.8;
  filter: alpha(opacity=80);
  -moz-border-radius: 6px;
  -webkit-border-radius: 6px;
  padding: 10px;
  font-size: 9pt;
  font-family: Arial;
  background-color: white;
  width: auto;
  max-width: 400px;
  width:expression( document.body.clientWidth > 400? "400px": "auto" );
  text-align:left;
}
.tooltipFMvi{display:none;z-index:999}#tooltip{padding:0;max-width:50% !important;color:#000;border:1px solid #000;background-color:#f6f6f6;font-size:0.8em}* html #tooltip{width:30%}#tooltip *{margin:2px 5px 2px 8px}#tooltip ul{padding:0 0 0 20px}#tooltip dl{clear:both;position:relative;margin-bottom:10px}#tooltip dt{float:left;border:medium none;padding-top:3px;width:50%}#tooltip dd{margin-left:50%;padding-left:5px;vertical-align:top}#tooltip p.header{margin:0;font-size:12px;font-weight:bold;color:#fff;padding:1px 5px;background:#000 repeat;font-weight:bold;border:1px solid #000}.tiplFMvi{color:red}#tooltip p{padding:0 5px 0 0;color:#696969;font-size:12px;font-weight:bold}.lastmtmy1{background:#E5EFFE;border-top:1px solid #B4D0F3;border-bottom:1px solid #B4D0F3;border-left:1px solid #B4D0F3}.lastmtmy2{background:#E5EFFE;border-top:1px solid #B4D0F3;border-bottom:1px solid #B4D0F3}.lastmtmy3{background:#E5EFFE;border-top:1px solid #B4D0F3;border-bottom:1px solid #B4D0F3;border-right:1px solid #B4D0F3}

#tooltip {
max-width:550px;
position:absolute;
border-radius:3px;
color:#000;
z-index:99;
border:1px solid #fff;
background:#fff url(http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/white_10.png);
padding:0;
}

/* tabs-------------------------------------------------------------*/
.tabs { margin: 0; padding: 0;}
.tabs { padding-bottom: 31px; margin-bottom: 15px; background: #e5effe; border-bottom: 1px solid #b4d0f3; }
.tabs li { list-style: none;float: left; line-height: 30px; border-right: 1px solid #b4d0f3; height: 30px; font-size: 11px;}
.tabs li.current { background: #FFF; height: 32px; font-weight: bold; }
.mainbox { background: #FFF; border: 1px solid #9DB3C5; margin-bottom: 6px; padding: 1px;}
.mainbox table { width: 100%; }
#dhtmlpointer, #dhtmltooltip
{
  z-index: 999;
  left: -300px; top:0px;
  visibility: hidden;
  position: absolute;
}
#dhtmltooltip
{
  border: #666 2.4px solid;
  -moz-opacity: 0.8;
  opacity: 0.8;
  filter: alpha(opacity=80);
  -moz-border-radius: 6px;
  -webkit-border-radius: 6px;
  padding: 10px;
  font-size: 9pt;
  font-family: Arial;
  background-color: white;
  width: auto;
  max-width: 340px;
  width:expression( document.body.clientWidth > 340? "340px": "auto" );
  text-align:left;
}

Xem lý lịch thành viên

Sponsored content
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết